» Quốc Phòng - An Ninh »


Trạm Ra đa 600: “Mắt thần” canh giữ biển

Trong một lần được tháp tùng theo đoàn công tác của tỉnh, vượt biển hơn 2 giờ mới đến đảo Nam Du, được gặp gỡ và trao đổi với những cán bộ canh giữ biển của Trạm Ra đa 600 thuộc Tiểu đoàn 551, vùng V Hải quân. Là đơn vị có nhiệm vụ bảo đảm ra đa quan sát, phát hiện mục tiêu trên biển - đơn vị được người dân nơi đây gọi thân thương với cái tên “mắt thần” giữ biển.