» Đời Sống »


Nông dân Năm Căn chủ động bước vào hội nhập

Kinh tế nông nghiệp huyện Năm Căn chủ yếu là nuôi trồng thủy sản. Đây là tiềm năng và lợi thế, nhưng khi mở cửa hợp tác, nông dân trong huyện cũng còn gặp nhiều khó khăn. Thực tế 5 năm qua, dù đã triển khai nhiều giải pháp để phát triển nhưng tổ chức hội và nông dân vẫn còn nhiều lúng túng trong việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất, vốn phát triển và điều kiện mở rộng hợp tác, quảng bá sản phẩm...