» Chính Trị

31-12-2014 | 17:21 (822 lần truy cập)

Quan tâm bố trí đủ nguồn kinh phí của địa phương để thực hiện các nhiệm vụ của ngành

Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015 ngành Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), do Bộ TN&MT tổ chức vào ngày 31/12 tại Hà Nội, có sự tham gia của 63 điểm cầu trong cả nước. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì hội nghị. Điểm cầu Cà Mau, tham dự có đại diện lãnh đạo Sở TN&MT; Phòng TN&MT các huyện và TP. Cà Mau.


»Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên»
»Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ mười lăm, khóa XV Thiên tai ảnh hưởng nặng, nông thôn mới còn chạy theo thành tích»

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Cà Mau.

Năm 2014, ngành TN&MT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có những đóng góp quan trọng góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của đất nước, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành. Công tác quản lý nhà nước về TN&MT có chuyển biến rõ rệt; hoạt động thanh tra, kiểm tra trong toàn ngành được triển khai hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; kịp thời phát hiện, xử lý những yếu kém, hạn chế và các sai phạm. Năm qua, ngành đã chủ động tham mưu với Chính phủ xử lý những vấn đề mang tính chiến lược trong công tác quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; hệ thống chính sách, pháp luật về TN&MT tiếp tục được hoàn thiện...

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015 được Bộ TN&MT xác định: Tập trung xây dựng, hoàn thiện và tổ chức triển khai có hiệu quả các chính sách pháp luật về TN&MT; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường; tăng cường cải cách hành chính; kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước từ Trung ương đến địa phương; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tranh thủ kinh nghiệm, nguồn tài trợ của các nước, các tổ chức quốc tế cho công tác TN&MT.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị: “UBND các tỉnh, thành phố nâng cao vai trò, trách nhiệm, quan tâm hơn nữa đến nhiệm vụ quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo triển khai việc thi hành Luật Đất đai, Luật Tài nguyên nước, Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ môi trường... Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng đã yêu cầu Bộ TN&MT cần chủ động tham mưu cho Chính phủ xử lý những vấn đề mang tính chiến lược trong công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ năm 2015./.

PHẠM HOÀNG