» Xã Hội

26-03-2015 | 15:35 (879 lần truy cập)

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ trong tình hình mới

Ngày 26/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và cải cách chế độ công vụ, công chức. Dự và chủ trì Hội nghị tại đầu cầu tỉnh Cà Mau có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Dũng.


»Cái Nước: Giông lốc làm thiệt hại hơn 50 căn nhà, 2 người tử vong»
»Rác thải ngập tràn trở lại»

Theo báo cáo đánh giá của Bộ Nội vụ, trong năm 2014, các Bộ, ngành, địa phương đã đẩy mạnh triển khai cải CCHC, cải cách chế độ công vụ, công chức trên nhiều nội dung như kiểm tra CCHC, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước. Qua đó đã đạt được nhiều kết quả quan trọng về thể chế, về tổ chức bộ máy, về cải cách TTHC, cải cách chế độ công vụ, công chức…

Thực hiện công cuộc cải cách hành chính trong tình hình mới, hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả dần được kiện toàn và đi vào nền nếp, mang lại nhiều kết quả tích cực.

Các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức đã phối hợp tốt với các Bộ, ngành và địa phương tổ chức kiểm tra, đôn đốc thực hiện CCHC theo ngành hoặc lĩnh vực tại các Bộ, ngành, địa phương. Thông qua đó, CCHC đã được triển khai đồng bộ hơn, có sự tham gia của nhiều cấp, nhiều ngành hơn.

Tính đến nay, các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương đã thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Bộ, ngành, địa phương; kịp thời ban hành quy chế làm việc và xây dựng kế hoạch triển khai xác định vị trí việc làm cũng như các nội dung liên quan...

Riêng tại tỉnh Cà Mau, công tác này đã có nhiều kết quả tích cực rất đáng ghi nhận. Nền hành chính của tỉnh đã có bước chuyển biến quan trọng, theo hướng nền hành chính phục vụ nhân dân, doanh nghiệp. Qua đây đã tạo được lòng tin của nhân dân vào bộ máy công quyền.

Chất lượng giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông luôn được quan tâm đúng mức. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bước chuyển biến tích cực, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ được nâng cao, kỷ luật, kỷ cương được đảm bảo.

Các nhiệm vụ trọng tâm được xác định tập trung thực hiện trong năm 2015 là triển khai đồng bộ các nội dung của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 -2020 trên phạm vi toàn quốc.

Cùng với đó, tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ. Sớm xác định và công bố Chỉ số CCHC năm 2014 của các Bộ, ngành, địa phương; xác định và công bố Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính năm 2015. Đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa TTHC liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, đẩy mạnh triển khai cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông và hỗ trợ nhân rộng cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại UBND cấp huyện sau khi được phê duyệt…

VĂN ĐUM