» Kinh Tế

04-04-2017 | 08:02 (506 lần truy cập)

Trên 43,7 tỷ đồng xây dựng Đề án thí điểm, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới

Củng cố và phát triển 15 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp hoạt động có hiệu quả theo Luật HTX năm 2012 trên 3 lĩnh vực: Thủy sản, lúa gạo và trái cây - đây mà mục tiêu từ Kế hoạch của tỉnh Cà Mau thực hiện Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020”.


»“Chiếc thẻ vàng” và uy tín hải sản Việt»
»Nhân rộng mô hình sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng»
»Cái Nước siết chặt quản lý nuôi tôm siêu thâm canh»
»“Chiếc thẻ vàng” và uy tín hải sản Việt»
»Nhiều thách thức cho thanh niên khởi nghiệp»Theo đó, phấn đấu từ nay đến năm 2020, xây dựng liên kết theo chuỗi giá trị bền vững 15 HTX với doanh nghiệp cung ứng đầu vào, đầu ra sản phẩm nông nghiệp.

Kế hoạch sử dụng nguồn vốn từ sự hỗ trợ Trung ương và địa phương, được phân kỳ đầu tư qua các năm, trong đó tập trung vào năm 2017 và năm 2018 nhằm củng cố và phát triển các HTX thí điểm, sử dụng nguồn vốn lên đến gần 42 tỷ đồng trong tổng nguồn trên 43,7 tỷ đồng của Kế hoạch.

Ngay 8/4 sẽ là thời điểm cuối cùng để các ngành, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, làm cơ sở để UBND tỉnh theo dõi, có sự điều chỉnh phù hợp, tạo điều kiện hoàn thành mục tiêu mà Kế hoạch đề ra, góp phần nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống nông dân, phát triển kinh tế địa phương một cách bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu và các biến động của thị trường, nhất là trong thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của địa phương.

TRẦN NGUYÊN