» Kinh Tế

10-05-2017 | 17:50 (509 lần truy cập)

Kiểm soát ô nhiễm môi trường từ quy trình sản xuất sạch hơn trong công nghiệp

Ngày 10/5, Viện Nghiên cứu chiến lược chính sách công nghiệp, thuộc Bộ Công thương phối hợp với Sở Công thương Cà Mau tập huấn về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.


»Cái Nước: Hướng tới phát triển vùng nuôi tôm siêu thâm canh tập trung 500ha»
»Khánh thành tòa nhà VNPT Cà Mau»
»Tăng cường hợp tác để hội nhập, phát triển»
»Cơ cấu hệ thống tín dụng, quản lý tốt nợ xấu»
»Rẫy vườn chờ… tết!»Tham gia lớp tập huấn có gần 50 học viên đến từ Phòng Công thương các huyện, cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ của các địa phương trong tỉnh.

Sản xuất sạch hơn là việc áp dụng một cách liên tục chiến lược phòng ngừa tổng hợp về môi trường đối với các quá trình sản xuất, các sản phẩm và dịch vụ nhằm nâng cao hiệu quả sinh thái; giảm thiểu các nguy cơ, rủi ro đối với môi trường và con người. Sản xuất sạch hơn giúp doanh nghiệp kiểm soát quá trình sản xuất tốt hơn, sử dụng hiệu quả nguyên vật liệu và năng lượng, ngăn ngừa và giảm ô nhiễm môi trường.

Theo đó, tiến sĩ Nguyễn Xuân Hoàng, Trường Đại học Cần Thơ đã giới thiệu 6 chuyên đề xoay quanh về khái niệm sản xuất sạch hơn, những lợi ích từ sản xuất sạch hơn; các nguyên tắc thực hiện sản xuất sạch hơn cũng như những kỹ thuật thực hiện sản xuất sạch hơn và những điều cần lưu ý khi triển khai mô hình này.

Lớp tập huấn sẽ giúp cho các học viên nắm vững chính sách và các thông tin có liên quan về sản xuất sạch hơn trong thời gian tới.

Từng bước cụ thể hóa và áp dụng có hiệu quả tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tỉnh, từ đó nhân rộng mô hình trong cộng đồng doanh nghiệp.

Vấn đề trọng tâm của quy trình sản xuất này là tránh ô nhiễm môi trường, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguyên, nhiên, vật liệu.

PHÚ HỮU