» Thời Sự

01-08-2017 | 15:56 (398 lần truy cập)

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

Chiều 1/8, tại Cà Mau, Cụm Giao ban số 4, thuộc 21 ban Nội chính thành ủy, tỉnh ủy phía Nam họp đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau - Dương Thanh Bình chủ trì cuộc họp.


»Thẩm định xã Hiệp Tùng đạt chuẩn nông thôn mới»
»Hội viên, phụ nữ tôn giáo ngày càng tham gia tích cực công tác an sinh xã hội»
»Cà Mau sẽ tạo điều kiện phát triển mạng lưới bưu chính công ích»
»Chung tay thực hiện tốt công tác an sinh xã hội»
»Trên 19.800 vụ án được thụ lý »6 tháng đầu năm 2017, các ban Nội chính thành ủy, tỉnh ủy phía Nam đã triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 5 nhóm nhiệm vụ được giao. Chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Các ban Nội chính chú trọng công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nội chính và phòng, chống tham nhũng. Công tác tham mưu, đôn đốc xử lý các vụ việc, vụ án giải quyết khiếu nại, tố cáo càng có hiệu quả.

Nêu ra 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2017, trong đó nhấn mạnh đến việc tham mưu cấp ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức Đảng trong triển khai thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng…

THIÊN TRƯỜNG