» Chính Trị

29-11-2017 | 15:07 (337 lần truy cập)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng

Sáng 29/11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng. Tham gia Hội nghị có 63 điểm cầu từ các tỉnh, thành trong cả nước và một số xã kết nối trực tuyến.


»Trên 52% tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh»
»Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho ông Quách Trọng Nghĩa»
»Hội nghị Báo cáo viên tháng 1/2018»
»Trao 158 huy hiệu Đảng dịp 3/2»
»Trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng»

Nội dung chính của đợt học tập lần này là “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Hội nghị sẽ tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghiêm túc, sâu sắc nghị quyết để các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức nhận thức rõ thực trạng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả.Xác định nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể đối với từng tổ chức; tạo chuyển biến tích cực; mạnh mẽ trong thực hiện đổi mới, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu chủ động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm với lộ trình phù hợp và quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả.

Trong thời gian gần 2 ngày, các đại biểu sẽ tiếp thu Nghị quyết và viết bài thu hoạch. Nội dung bài thu hoạch tập trung vào nhận thức về thực trạng, những điểm mới, mục tiêu, giải pháp trong Nghị quyết Hội nghị; từ đó liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; đề xuất những kiến nghị, giải pháp để tổ chức thực hiện ở địa phương.

PHÚ HỮU