» Chính Trị

13-12-2017 | 16:21 (288 lần truy cập)

Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động sát đúng với quan điểm, chủ trương, định hướng

Sáng 13/12, Đảng ủy Dân Chính Đảng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).


»Năm 2017, xóa tên đảng viên và cho ra khỏi đảng 198 người»
»Tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ năm - HĐND tỉnh Cà Mau khóa IX»
»Tổ chức quán triệt Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018 thiết thực, phù hợp»
»Kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống cách mạng tỉnh Cà Mau»
»Người đứng đầu phải mạnh dạn kiểm điểm, nhận trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm»

Hội nghị đã thông qua 4 nghị quyết về: Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; công tác dân số trong tình hình mới…Bí thư Đảng ủy Dân Chính Đảng, ông Lê Minh Khởi nhấn mạnh, những nghị quyết trên là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách vừa cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Do đó cán bộ, đảng viên cần phải nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các nghị quyết, nhất là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác của đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động sát đúng với quan điểm chỉ đạo, những chủ trương, định hướng được thể hiện trong Nghị quyết.

Sau khi học tập, quán triệt, các đại biểu sẽ viết thu hoạch tập trung vào những nội dung: Nhận thức về thực trạng, những điểm mới, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và trách nhiệm cá nhân; đề xuất, kiến nghị những giải pháp có hiệu quả để tổ chức thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

MỘNG THƯỜNG