120 học viên được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận

Có 120 học viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố tham gia lớp bồi dưỡng công tác dân vận lần này.

Trong 3 ngày học tập, học viên được bồi dưỡng 5 chuyên đề: Một số vấn đề về đổi mới công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; công tác dân tộc; công tác tôn giáo; công tác dân vận chính quyền – một số vấn đề về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở hiện nay; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng nhấn mạnh: “Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là yêu cầu mỗi cán bộ nắm vững nghiệp vụ về công tác dân vận là việc làm hết sức quan trọng và cần thiết, nhằm đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ công tác trong giai đoạn cách mạng mới theo Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ý thức sâu sắc nhiệm vụ này, trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ nói chung và bồi dưỡng về công tác dân vận nói riêng, đạt được những kết quả tích cực cả về số lượng và chất lượng, góp phần nâng năng lực lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền, nâng cao hiệu quả hoạt động của dân vận, MTTQ và các đoàn thể nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị…”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *