6 tháng đầu năm: Đảng ủy Dân Chính Đảng hoàn thành 50% chỉ tiêu kết nạp đảng viên

6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Dân Chính Đảng tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, đạt được kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Ban Thường vụ quyết định kết nạp 108/235 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt gần 50% Nghị quyết năm. 
Đến nay, Đảng bộ có 95 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, với tổng số 5.094 đảng viên.
Tuy nhiên, vẫn còn một số mặt hạn chế nhất định. Các cấp ủy đảng cần nỗ lực, quyết tâm hơn để thực hiện thắng lợi chương trình, kế hoạch đề ra trong Quý III/2019.
Ngoài ra, Hội nghị còn triển khai Kế hoạch 68 của Ban Thường vụ Đảng ủy thực hiện Chỉ thị số 32 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới; Kế hoạch số 69 của Ban Thường vụ Đảng ủy thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; triển khai thực hiện Quy định số 179 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *