Ban Pháp chế thẩm tra tờ trình và dự thảo nghị quyết

Ông Nguyễn Sơn Ca, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh có ý kiến kết luận tại Hội nghị. Ông Nguyễn Sơn Ca, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh có ý kiến kết luận tại Hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau; quy định số lượng Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn và một số chế độ, chính sách đối với dân quân trên địa bàn tỉnh Cà Mau; việc giao biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Cà Mau năm 2021.

Về chế độ chính sách đối với dân quân trên địa bàn tỉnh, các đại biểu thống nhất đề xuất chế độ, chính sách đối với dân quân cơ động, dân quân tại chỗ, dân quân phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế được hưởng trợ cấp bằng 178.000 đồng/người/ngày; đối với dân quân thường trực (trừ Hải đội dân quân thường trực) được hưởng mức trợ cấp bằng 208.600 đồng/người/ngày. Về số lượng Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn, cần tham mưu giải trình, giải thích rõ hơn lý do, mục đích cần phải bố trí theo nội dung dự thảo.

Về việc giao biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Cà Mau. Năm 2020, Bộ Nội vụ giao tỉnh Cà Mau 2.054 biên chế công chức. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh năm 2020 là 2.054 biên chế. Trong năm 2020, UBND tỉnh đã xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh sử dụng nguồn biên chế dự phòng để giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1 biên chế và tạm thời giao tăng 1 biên chế cho Ban Dân tộc, do yêu cầu điều động nhân sự. Như vậy, biên chế công chức đã giao năm 2020: Cấp tỉnh 1.083; cấp huyện 951; dự phòng 20.

Năm 2021, tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh được Bộ Nội vụ giao là 2.025 biên chế, giảm 29 biên chế so với năm 2020. Năm 2021, giảm 45 biên chế từ biên chế của các cơ quan, tổ chức và từ nguồn biên chế dự phòng của tỉnh: Giảm 25 biên chế của các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện theo Kết luận của Hội đồng thẩm định Đề án vị trí việc làm của tỉnh (giảm theo lộ trình đăng ký của các cơ quan, đơn vị; có xem xét những cơ quan, đơn vị đã giảm biên chế nhiều từ năm 2015 đến năm 2020 trên 10% và những cơ quan, đơn vị có khối lượng công việc nhiều) và 20 biên chế từ nguồn dự phòng của năm 2020.

Trong 45 biên chế giảm nêu trên, thực hiện giảm theo Quyết định của Bộ Nội vụ 29 biên chế; giao bổ sung cho các cơ quan, đơn vị 16 biên chế.

Tại hội nghị, Ban Pháp chế yêu cầu tổ giúp việc, cơ quan chuyên môn chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện các tờ trình và dự thảo Nghị quyết để hoàn thiện trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *