Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình: “Mỗi người làm một việc tốt, chuyển biến trong công việc thì cả xã hội sẽ tốt hơn”

Theo báo cáo, qua gần 7 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 17 (Chỉ thị) đã đạt được những kết quả quan trọng. Ý thức học tập để nâng cao trình độ, ý thức rèn luyện được quan tâm, gắn với kinh nghiệm thực tiễn; năng lực lãnh đạo và điều hành của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Phong cách, lề lối làm việc ngày càng đi vào nền nếp, chuyên nghiệp, sâu sát cơ sở, gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Xác định việc nâng cao ý thức học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức là việc làm thường xuyên, kiên trì, lâu dài, nhất là trong thời điểm hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa được đẩy lùi, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh việc học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, phẩm chất, đạo đức, lối sống trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong tình hình mới.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình: “Qua thời gian thực hiện Chỉ thị, chúng ta đã đạt được những kết quả khá tốt, song vẫn tồn tại những hạn chế, yếu kém”. Liên hệ đến việc tỉnh tụt hạng về Chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình cho rằng một bộ phận cán bộ vẫn chưa làm tốt trong thực thi công vụ, nhất là thái độ phục vụ nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp.

“Rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức học tập… cần được thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất trong thời gian tới để làm tốt nhiệm vụ được giao trong tình hình mới, nhất là nâng cao ý thức phục vụ nhân dân”, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình nhấn mạnh và chỉ đạo việc làm này cần được cụ thể hóa, thông qua chương trình hành động cụ thể. “Mỗi người làm một việc tốt, chuyển biến trong công việc thì cả xã hội sẽ tốt hơn”, Bí thư Tỉnh ủy nhắc nhở cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình khẳng định sẽ nâng Chỉ thị lên thành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh ủy (khóa XV) về đẩy mạnh việc học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, phẩm chất đạo đức, lối sống trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức. Với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về chính trị, trong sáng về đạo đức, thành thạo về chuyên môn nghiệp vụ; có trình độ và năng lực, kỹ năng, nhất là có tư duy đổi mới, sáng tạo và năng lực thực tiễn; đủ về số, đồng bộ về cơ cấu, đảm bảo tính kế thừa, phát triển và chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ cán bộ, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và những nhiệm kỳ tiếp theo.

Bà Huỳnh Thị Thanh Loan, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy: “Nơi nào cả hệ thống chính trị vào cuộc với quyết tâm chính trị cao, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị một cách thống nhất, đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tiễn từng địa phương, cơ quan, đơn vị thì nơi đó tình hình có sự chuyển biến tốt”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *