Cà Mau quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị

Đại biểu được quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Tỉnh ủy về triển khai chỉ thị này; Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 1/7/2016 của Tỉnh ủy khóa XV về đẩy mạnh học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, phẩm chất đạo đức, lối sống trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 10/10/2016 của Tỉnh ủy khóa XV về phát triển du lịch tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình nhấn mạnh: “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Chính vì vậy, công tác chuẩn bị và chuẩn bị đại hội phải triển khai thật nghiêm túc, đạt yêu cầu của Chỉ thị 35”.

Theo tinh thần Chỉ thị 35, hiện tỉnh đã thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội và chỉ đạo cho các tiểu ban họp phân công nhiệm vụ cụ thể, phát huy tốt nhất vai trò quan trọng của từng tiểu ban.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình chỉ đạo: “Ngay từ bây giờ phải chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự, đừng để cơ sở nào đó không bầu được cấp ủy; đặc biệt chú trọng tỷ lệ nữ và đại biểu trẻ tuổi. Trong chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức lấy ý kiến đóng góp, lưu ý phải sát với tình hình của Đảng bộ, sát với cấp mình; tránh tình trạng sao chép văn kiện lẫn nhau giữa các đảng bộ; đóng góp sao cho mang lại hiệu quả cao nhất”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *