Chủ động nắm bắt tình hình, tư tưởng cán bộ, đảng viên để có giải pháp xử lý kịp thời

Đảng bộ Dân chính đảng tỉnh hiện có trên 5.400 đảng viên, sinh hoạt ở 91 đảng bộ, chi bộ cơ sở. Từ đầu năm đến nay đã kết nạp 69/260 quần chúng ưu tú vào Đảng, chuyển Đảng chính thức 119 người, chuyển sinh hoạt Đảng 192 lượt người.

Đến nay, 100% đảng bộ, chi bộ cơ sở đã hoàn thành đại hội đúng kế hoạch. Nhìn chung, các đơn vị thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo đại hội của Trung ương, của tỉnh và của Đảng ủy.

5 năm qua, Đảng bộ đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Kiểm tra 87 tổ chức cơ sở đảng và 17 đảng viên là bí thư, phó bí thư; giám sát 17 tổ chức đảng cơ sở và 15 đảng viên là bí thư, phó bí thư; thi hành kỷ luật 58 đảng viên (khiển trách 34, cảnh cáo 18, cách chức 2, khai trừ 4).

Về kiểm tra tài chính, đã thi hành kỷ luật 28 đảng viên, trong đó khai trừ 7 đảng viên với hành vi vi phạm là làm trái, tham nhũng, thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng.

Công tác kiểm tra, giám sát luôn đảm bảo đúng quy trình, quy định, với mục đích nhằm chấn chỉnh những thiếu sót, yếu kém trong thực tế, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Từ nay đến cuối năm, Đảng ủy tập trung nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; chủ động nắm bắt tình hình, tư tưởng cán bộ, đảng viên để có giải pháp xử lý kịp thời. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đồng thời, phát động phong trào thi đua trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộDân chính đảng lần thứ X và Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, Đại hội XIII của Đảng. 

Ông Lê Minh Khởi – Bí thư Đảng ủy lưu ý các đảng ủy, chi ủy trực thuộc cần tiến hành xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy khóa mới, quy chế phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị và chương trình kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó, tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *