Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền cải cách hành chính

Đối với hoạt động tuyên truyền ở lĩnh vực này, mục đích hướng đến là đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác CCHC và kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao để huy động và phát huy tối đa mọi nguồn lực nhằm thực hiện có hiệu quả công tác CCHC trong giai đoạn hiện nay.

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền về CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước nhằm nâng cao chất lượng giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp. Nâng cao tính chuyên nghiệp, tinh thần, thái độ phục vụ, văn hóa giao tiếp; chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo quyền giám sát của cá nhân, tổ chức đối với trách nhiệm của cơ quan giải quyết TTHC; góp phần nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Phát huy vai trò của các cơ quan thông tin đại chúng trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực cũng như hạn chế trong CCHC để các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân nhận thức một cách đầy đủ về việc thực hiện chương trình CCHC của tỉnh. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, cán bộ, công chức, viên chức tích cực tham gia công tác tuyên truyền để thực hiện tốt Kế hoạch CCHC năm 2019 đã đề ra; kết hợp hình thức thông tin, tuyên truyền truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao.

Tuyên truyền tạo chuyển biến trong nhận thức về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục hành chính là nhiệm vụ quan trọng được đặt ra.

Đối với hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện báo chí ở địa bàn, UBND tỉnh yêu cầu cần tập trung vào các nhiệm vụ CCHC: Cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính. Trong đó, tập trung vào các nội dung: Thông tin, tuyên truyền về tình hình triển khai và kết quả Chỉ số CCHC (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh; tình hình triển khai, kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ CCHC của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, TP. Cà Mau; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục về hoạt động CCHC để tiếp nhận và đăng tải ý kiến của tổ chức, cá nhân về công tác CCHC; viết bài tuyên truyền về CCHC theo các nội dung được nêu tại kế hoạch này. Đồng thời, đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng tuyên truyền của bản tin CCHC trên các chuyên trang, chuyên mục.

Để hoạt động tuyên truyền thực sự đạt hiệu quả như kỳ vọng, UBND tỉnh yêu cầu việc tuyên truyền phải thường xuyên, phổ biến kịp thời, đầy đủ các thông tin, nội dung về CCHC của Trung ương và của tỉnh; kết hợp lồng ghép việc tuyên truyền CCHC với việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đáp ứng kịp thời nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về CCHC của cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân. Các cơ quan, đơn vị triển khai công tác tuyên truyền CCHC phải gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước và Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016 – 2020, bám sát nội dung kế hoạch CCHC năm 2019. Lựa chọn nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền thích hợp, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tính chất, đặc điểm, nhiệm vụ của từng nhóm đối tượng; tránh tuyên truyền chung chung, hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *