Đồng lòng xây dựng đô thị Năm Căn

PV: Ông có thể đánh giá tổng quan về tình hình kinh tế, văn hóa – xã hội của huyện qua 6 tháng đầu năm nay?

Ông Trịnh Văn Lên – Chủ tịch UBND huyện Năm Căn: 6 tháng đầu năm 2014, tình hình kinh tế – xã hội của huyện ổn định, các lĩnh vực tiếp tục phát triển, kết quả thực hiện đạt khá so với cùng kỳ. Tính đến ngày 3-6-2014, tổng thu ngân sách được 22 tỷ 823 triệu đồng, đạt 60,1% dự toán sau khi trừ giảm do ảnh hưởng chính sách. Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản đạt 14.675 tấn, đạt 52,41% kế hoạch, tăng 11,59% so với cùng kỳ; trong đó sản lượng tôm 6.482 tấn, đạt 51,86% kế hoạch, tăng 7,48% so với cùng kỳ. Diện tích nuôi tôm công nghiệp 141,81ha, đạt 70,91% kế hoạch, tăng 79,63ha so với cùng kỳ; trong đó đang thả giống (tôm thẻ chân trắng) 32,17ha; diện tích nuôi tôm quảng canh cải tiến 852ha, đạt 94,67% kế hoạch.

Một góc đô thị Năm Căn. Ảnh: HOÀNG GIÁM

Kinh tế hợp tác xã, tổ hợp tác tiếp tục phát huy vai trò của mình trong việc giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho xã viên, người lao động. Toàn huyện hiện có 21 hợp tác xã (tăng 1 hợp tác xã so với cùng kỳ), với 254 xã viên, tổng vốn điều lệ 26 tỷ đồng, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực: Thủy sản, lâm nghiệp và thương mại – dịch vụ và 35 tổ hợp tác (tăng 10 tổ hợp tác so với cùng kỳ), với 265 tổ viên, chủ yếu là nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và dịch vụ tổng hợp.

Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2014, gồm: Dự án nuôi tôm tích, dự án nuôi sò huyết, dự án nuôi cá mú trân châu và dự án ủ men sinh học. Phối hợp với Trung tâm Khuyến công – Sở Công thương khảo sát và đề xuất thông tin đề án khuyến công địa phương năm 2014, gồm 4 cơ sở: Sản xuất bún tại xã Lâm Hải, sản xuất bánh phồng tôm tại xã Hàng Vịnh, gia công đồ gỗ và khuôn tiện sửa chữa cơ khí tại thị trấn Năm Căn; đăng ký cơ sở sản xuất đũa đước (thị trấn Năm Căn) và cơ sở sản xuất bánh phồng tôm (xã Hàng Vịnh) tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh.

Công tác giải quyết việc làm và đào tạo nghề được quan tâm thực hiện. Từ đầu năm đến nay, đã giải quyết việc làm cho 1.800 lao động, đạt 69,23% kế hoạch, bằng 80,7% cùng kỳ; trong đó làm việc ngoài tỉnh 1.610 lao động. Dạy nghề, bồi dưỡng và truyền nghề 458 lao động, đạt 17,62% kế hoạch, bằng 59,17% cùng kỳ. Khai giảng 8 lớp dạy nghề nuôi cua biển và nuôi tôm quảng canh cải tiến cho lao động nông thôn tại các xã: Hàm Rồng, Hiệp Tùng và Tam Giang.

Quốc phòng được giữ vững, an ninh chính trị ổn định.

PV: Diện tích nuôi trồng thủy sản của huyện nhà những năm gần đây? Việc xây dựng và bảo vệ thương hiệu cho con tôm sinh thái và con cua Năm Căn đã triển khai ra sao?

Ông Trịnh Văn Lên: Huyện Năm Căn có diện tích nuôi trồng thủy sản 25.676,93ha. Trong đó, tính đến tháng 6-2014, diện tích nuôi tôm công nghiệp 132ha, tăng 100,5ha so với năm 2011, diện tích nuôi tôm quảng canh cải tiến 872,5ha, tăng 836,8ha so với năm 2011. Năm 2013, sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 19.782 tấn, tăng 1.790 tấn so với năm 2011.

Thương hiệu con tôm sinh thái đã có cách đây 10 năm, diện tích được chứng nhận tôm sinh thái chủ yếu thuộc Phân trường 184, nằm trên địa bàn xã Tam Giang. Thương hiệu con cua Năm Căn được UBND tỉnh Cà Mau trao quyền quản lý Nhãn hiệu tập thể “Cua Năm Căn Cà Mau” cho Hội Thủy sản huyện Năm Căn tại Văn bản số 2966/UBND-VX ngày 12-6-2014. Địa phương đang chuẩn bị tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến Quy chế sử dụng Nhãn hiệu tập thể “Cua Năm Căn Cà Mau” vào giữa tháng 7-2014.

PV: Riêng về công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) của địa phương đã đạt được những kết quả như thế nào? Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới?

Ông Trịnh Văn Lên: Văn bản của Trung ương và của tỉnh về xây dựng NTM, huyện đã triển khai Chương trình đến 7/7 xã trên địa bàn. Đến nay, bộ máy hoạt động thực hiện chương trình cấp huyện, xã đều được thành lập và đi vào hoạt động tốt. Tuy nhiên, ở một số xã hoạt động của Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý và Ban Phát triển ấp hiệu quả chưa cao, cần thường xuyên kiện toàn, đổi mới phương pháp hoạt động để đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

Đến nay, số tiêu chí đạt chuẩn NTM trung bình toàn huyện là 7,8 tiêu chí, trong đó, 2 xã điểm của huyện là xã Hàm Rồng đạt 12/18 tiêu chí, xã Hàng Vịnh đạt 10/19 tiêu chí; xã Hiệp Tùng đạt 9/19 tiêu chí, xã Đất Mới đạt 8/19 tiêu chí, xã Tam Giang đạt 6/19 tiêu chí, xã Lâm Hải đạt 6/19 tiêu chí, xã Tam Giang Đông đạt 4/19 tiêu chí.

Một số nhiệm vụ trọng tâm của huyện trong xây dựng NTM thời gian tới: Để triển khai thực hiện tốt chương trình giai đoạn tiếp theo, trước hết cần phát huy hiệu quả cao nhất việc lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác với nguồn vốn trực tiếp của chương trình để nâng cao hiệu quả trong việc phát triển kinh tế – xã hội ở các địa phương.

Tới đây, huyện sẽ chú trọng phát huy nội lực của cộng đồng dân cư, vận động nhân dân đóng góp sức người, sức của để góp phần cùng với ngân sách nhà nước thực hiện có hiệu quả chương trình; thực hiện tốt chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Tập trung tuyên truyền sâu rộng trong hệ thống chính trị và toàn xã hội, đặc biệt là người dân để họ hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung, cách làm, cùng nhau chung tay thực hiện chương trình; đa dạng hóa các hình thức, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền để người dân có nhận thức đúng đắn: Chương trình xây dựng NTM thực chất là “Dân làm- Dân hưởng thụ”.

PV: Trên đà những thắng lợi của những tháng đầu năm, huyện đã đề ra giải pháp để khắc phục những tồn tại, cũng như những phương hướng gì nhằm hoàn thành những chỉ tiêu quan trọng còn lại của năm 2014, thưa ông?

Ông Trịnh Văn Lên: Trong 6 tháng cuối năm, UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện các giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội theo Nghị quyết của HĐND huyện, nhất là các chỉ tiêu thực hiện đạt còn thấp, trong đó, tập trung thực hiện một số nội dung quan trọng sau: Tiếp tục chỉ đạo phát triển sản xuất ngư – nông – lâm nghiệp, phát triển diện tích nuôi tôm công nghiệp, nuôi tôm quảng canh cải tiến; quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; tăng cường công tác khuyến ngư, khuyến nông; ứng dụng chuyển giao kỹ thuật vào sản xuất thủy sản và tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và tôm nuôi. Nâng cao chất lượng và hiệu quả Chương trình xây dựng NTM, chỉ đạo 2 xã điểm của huyện tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để đạt xã NTM. Tăng cường công tác phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; chuẩn bị tổ chức diễn tập phòng, chống lụt bão năm 2014.

Chỉ đạo công tác thu ngân sách, trong đó lưu ý rà soát, phấn đấu thu ở các lĩnh vực, ngành nghề có điều kiện để bù đắp phần giảm thu do thực hiện chính sách mới về thuế. Quản lý, điều hành chi ngân sách bảo đảm đúng quy định, tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình xây dựng cơ bản, tăng cường công tác chỉ đạo, vận động nhân dân chấp hành, thực hiện nghiêm túc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình xây dựng. Tích cực giải ngân các nguồn vốn đầu tư, nhất là nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư có mục tiêu và quyết toán các dự án, công trình hoàn thành.

PV: Xin cảm ơn ông!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *