Một dự án hàng chục tỷ đồng không hiệu quả trên thực tế

Theo Báo cáo số 222/BC-STNMT ngày 6/5 của Sở TN&MT về dự án nêu trên, tổng số hồ sơ thẩm tra đủ điều kiện, đã in, ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) là 10.437 hồ sơ. Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Thới Bình đã phối hợp với UBND các xã thông báo đến từng ấp, niêm yết danh sách, tổ chức bàn giao GCNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân. Đến nay, đã bàn giao cho hộ gia đình, cá nhân được 92 GCNQSDĐ, đạt tỷ lệ thấp (0,88%). Tại xã Hồ Thị Kỷ, số hồ sơ thẩm tra đủ điều kiện ký cấp GCNQSDĐ được 940 hồ sơ; đã bàn giao 4 giấy, đạt tỷ lệ 0,43%.

Nguyên nhân đạt thấp, theo Sở Tài TN&MT là do thời gian thực hiện đo đạc chỉnh lý, kê khai đăng ký đến tổ chức xét duyệt, thẩm tra, in giấy GCNQSDĐ kéo dài; hồ sơ xét duyệt đủ điều kiện, không đủ điều kiện được thực hiện niêm yết thông báo danh sách tại UBND các xã, nhưng một số hộ gia đình, cá nhân chưa nắm thông tin; thời gian kéo dài, thửa đất biến động, GCNQSDĐ thế chấp tại ngân hàng, nhu cầu cấp đổi của hộ gia đình, cá nhân…

Hiện nay, việc cấp GCNQSDĐ trên địa bàn đã và đang gặp khó, ngoài Thới Bình còn có các huyện: Cái Nước, Phú Tân và U Minh. Ngày 22/5, Sở TN&MT tổ chức cuộc họp với thành phần tham dự gồm đại diện: Sở Tư pháp; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Cà Mau; UBND, Phòng TN&MT các huyện: Cái Nước, Thới Bình, Phú Tân, U Minh; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Chi nhánh tỉnh Cà Mau; Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh các huyện: Cái Nước, Thới Bình, Phú Tân, U Minh; Phòng Quản lý đất đai; Văn phòng ĐKĐĐ; Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ các huyện.

Đến nay, theo dự án, trên địa bàn huyện Thới Bình chỉ có 92/10.437 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bàn giao cho hộ gia đình, cá nhân. Đến nay, theo dự án, trên địa bàn huyện Thới Bình chỉ có 92/10.437 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bàn giao cho hộ gia đình, cá nhân.

Sau khi nghe báo cáo của Văn phòng ĐKĐĐ, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ các huyện và các đơn vị dự họp về khó khăn, vướng mắc và thống nhất đề xuất giải pháp phối hợp thực hiện cấp đổi đối với GCNQSDĐ đã xét duyệt đủ điều kiện, ký cấp đổi GCNQSDĐ mà hộ gia đình, cá nhân chưa liên hệ nhận và giấy chứng nhận cũ đang thế chấp tại các tổ chức tín dụng, Sở TN&MT lập kế hoạch phối hợp tổ chức thực hiện. Cụ thể như Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ lập danh sách đối với giấy chứng nhận đã xét duyệt đủ điều kiện cấp đổi của hộ gia đình, cá nhân thuộc Dự án đo chỉnh lý bản đồ địa chính, ĐKĐĐ, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính các xã thuộc huyện: Cái Nước, Thới Bình, Phú Tân, U Minh gửi Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh các huyện: Cái Nước, Thới Bình, Phú Tân, U Minh; phối hợp với Ngân hàng NN&PTNT và UBND cấp xã lập kế hoạch thực hiện chứng thực hợp đồng vay vốn đối với hộ gia đình, cá nhân đang thế chấp tại ngân hàng thuộc dự án đảm bảo đúng theo quy định. Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký thế chấp và xóa thế chấp đối với GCNQSDĐ gốc (giấy cũ) Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ xác nhận xóa thế chấp vào GCNQSDĐ gốc (giấy cũ), đồng thời đăng ký thế chấp đối với GCNQSDĐ mới được cấp đổi thuộc dự án và giao nhận tay ba theo quy định (chi nhánh ngân hàng, chủ sử dụng đất và Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ).

UBND cấp xã thông báo, tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu được nghĩa vụ và quyền lợi của người sử dụng đất khi thực hiện cấp đổi GCNQSDĐ theo dự án, gửi thông báo đến từng hộ gia đình, cá nhân (có ký nhận). Đồng thời, phối hợp với Ngân hàng NN&PTNT, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ lập kế hoạch thực hiện, chứng thực hợp đồng vay vốn hộ gia đình, cá nhân đang thực hiện cấp đổi GCNQSDĐ theo dự án để đảm bảo đúng theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *