“Phải lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm lẽ sống của mình”!

* Thưa Đại tá, để xây dựng hình ảnh người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ thì người chiến sĩ công an cần những yếu tố nào?

Đại tá Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh: Trước hết, phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với ngành, nhân dân; sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và con đường đổi mới của đất nước; lấy Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng; nói, viết và làm theo quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước, 6 điều Bác Hồ dạy CAND, 5 lời thề danh dự, 10 điều kỷ luật và điều lệnh CAND. Có ý thức đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của ngành.

Hai là, phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; trung thực, thẳng thắn, cần, kiệm, liêm, chính. Trong thực hiện nhiệm vụ phải chấp hành nghiêm túc quy trình công tác, quy tắc văn hóa ứng xử và quy tắc đạo đức nghề nghiệp; không làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của lực lượng CAND, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Ba là, có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy trong công việc, toàn tâm, toàn ý vì nhiệm vụ chung; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Biết tôn trọng, tận tụy phục vụ nhân dân; thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân.

Bốn là, chấp hành nghiêm túc tổ chức, kỷ luật Đảng, kỷ luật ngành; phục tùng sự phân công của tổ chức; không kén chọn chức danh, vị trí công tác, chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Năm là, giữ vững bản lĩnh chính trị, tư thế, tác phong của người cán bộ chiến sĩ CAND. Kiên quyết, khôn khéo, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Đại tá Phạm Thành Sỹ trao cờ thi đua của Bộ Công an, cho các đơn vị. Ảnh: HOÀNG GIANG

PV: Thông qua Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động đối với lực lượng công an tỉnh nhà ra sao, thưa Đại tá?

Đại tá Phạm Thành Sỹ: Một số nhiệm vụ trọng tâm của cuộc vận động đã được Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo thực hiện, đạt một số kết quả quan trọng: Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ then chốt, trọng tâm trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh. Tập trung giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử của dân tộc và của ngành; qua đó, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào về người chiến sĩ CAND Việt Nam; nêu cao ý thức tự giác, tích cực học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Triển khai nhiều hình thức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với kiểm điểm “tự soi, tự sửa” theo 27 biểu hiện được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ban hành Nghị quyết về “Xây dựng phong cách người chiến sĩ Công an Cà Mau”, Nghị quyết về tăng cường lãnh đạo, nâng cao văn hóa ứng xử CAND trong tình hình mới; xây dựng và thực hiện các tiêu chí về “Phong cách người Cảnh sát quản lý hành chính, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát khu vực bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; “Phong cách lực lượng Công an xã vì nhân dân phục vụ”.

Tổ chức tập huấn chuyên đề về kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho lãnh đạo và CBCS công an trong tỉnh thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc với cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân; diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” tại các xã, phường, thị trấn và các huyện, thành phố, được đông đảo các tầng lớp nhân dân quan tâm đóng góp ý kiến, góp phần xây dựng lực lượng công an trong tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Qua 1 năm triển khai thực hiện cuộc vận động, CBCS công an trong tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động, lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; tận tụy, trách nhiệm với công việc; có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, lành mạnh, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, giao tiếp ứng xử có văn hóa, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân. Có nhiều gương người tốt, việc tốt trong thực hiện cuộc vận động, xứng đáng được biểu dương, nhân rộng.

Thông qua các hội thi, bên cạnh việc truyền tải thông điệp tuyên truyền pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân thì cán bộ chiến sĩ còn được trau dồi thêm kiến thức pháp luật để áp dụng vào thực tiễn.

PV: CBCS công an ngoài bản lĩnh vững vàng, tinh thông về nghiệp vụ thì cần trang bị thêm những gì, để thể hiện được bản lĩnh người công an “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, thưa Đại tá?

Đại tá Phạm Thành Sỹ: Trong bối cảnh hiện nay, trước những diễn biến phức tạp, đa dạng của quá trình hội nhập và toàn cầu hóa đặt ra nhiệm vụ, yêu cầu mới đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội hết sức nặng nề, đòi hỏi người CBCS Công an phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông về nghiệp vụ, pháp luật. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và thể hiện bản lĩnh người công an “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, CBCS công an trong tỉnh phải nắm vững và thực hiện đúng chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành có liên quan đến an ninh trật tự. Nêu cao tinh thần “thượng tôn pháp luật”; đồng thời, vận dụng sáng tạo, linh hoạt các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, các phương châm, nguyên tắc, chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước, ngành Công an trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Phải rèn luyện đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, bởi đạo đức cách mạng là cái “gốc”, là nền tảng và là sức mạnh của người CBCS CAND. Xây dựng đạo đức cách mạng người CAND là rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng, trọn đời trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; dũng cảm, không sợ khó khăn, gian khổ, hy sinh; tuyệt đối không lưng chừng, dao động về lập trường, tư tưởng. Bất luận trong hoàn cảnh nào, người CAND phải nâng cao cảnh giác cách mạng, chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Phải quán triệt nguyên tắc xây dựng và giáo dục đạo đức của Bác Hồ là “Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời”.

Có năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy trong công việc; luôn suy nghĩ, tìm tòi đổi mới, sáng tạo trong công tác, chiến đấu, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối với người lãnh đạo chỉ huy CAND phải đi đầu, thực sự gương mẫu trong mọi công việc của đơn vị; lời nói phải đi đôi với việc làm, lý luận phải gắn với thực tiễn; tuân thủ nghiêm nguyên tắc dân chủ, tập trung, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Trong thực hiện nhiệm vụ, giữ đúng tư thế, lễ tiết, tác phong; phải học tập, thực hành văn hóa giao tiếp, ứng xử lành mạnh, văn minh, lịch sự; thân thiện nhưng nghiêm túc, đúng mực, phân biệt rõ ranh giới giữa người thi hành công vụ với tổ chức, công dân; không làm điều gì ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng CAND và quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Luôn giữ mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ, dựa vào dân để công tác, chiến đấu; phải quán triệt câu nói của cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn: “CBCS công an phải thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm lẽ sống của mình”. Có năng lực vận động và tổ chức quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân ở cơ sở vững mạnh.

PV: Cảm ơn Đại tá!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *