Phát huy trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của nhân dân

 Đại biểu dự hội nghị đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm với sự phát triển của đất nước. Đại biểu dự hội nghị đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm với sự phát triển của đất nước.

Các dự thảo văn kiện bao gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011 – 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030; dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025; dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Hầu hết các đại biểu đều bày tỏ sự nhất trí với các nội dung nêu trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội, nhất là các nội dung trong dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng thời, đánh giá cao những điểm mới trong dự thảo lần này như đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên trước tiên, nhấn mạnh tính cầm quyền của Đảng, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân.

Tâm huyết góp ý kiến, ông Nguyễn Phương Đông, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, cho rằng công tác phát triển đảng viên mới thủ tục còn rườm rà, nguồn quần chúng ưu tú còn hạn chế, cho thấy vấn đề cải cách hành chính trong Đảng chưa chuyển biến. Theo ông, việc vào Đảng không chỉ là ở hồ sơ, mà quan trọng là ở quan điểm, tư tưởng, trách nhiệm trong công tác, lao động.

Ông Nguyễn Phước Thiện, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, phấn khởi khi dự thảo Báo cáo chính trị đánh giá: “Nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội… Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay…”. Ông cho rằng, bên cạnh phát triển kinh tế, cần tiếp tục coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy sức mạnh lòng dân, có như thế mới thực sự bền vững.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh, bày tỏ đồng tình về phương châm quy chế dân chủ, văn kiện thêm thành tố “dân hưởng thụ”, điều này thể hiện sự quan tâm về đời sống, những nhu cầu chính đáng được hưởng của người dân. Ông hy vọng các ngành, các cấp có nhiều cách làm mới để nâng cao hơn nữa mức sống nhân dân.

Đề cập vấn đề quản lý và sử dụng tài nguyên, tăng cường bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, ông Nguyễn Minh Tuấn cho rằng, đây vấn đề cấp bách và được xã hội quan tâm khi đã qua nhiều diễn biến phức tạp của thời tiết, khí hậu, gây thiệt hại về tính mạng và tài sản.

Cùng mối quan tâm về vấn đề trên, nhiều đại biểu đề nghị cần đưa vấn đề bảo vệ môi trường song song với phát triển kinh tế – xã hội; nhấn mạnh bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển kinh tế…

Việc lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng bộ, dân và quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII đề ra.

Cùng với góp ý tại hội nghị, Ban Tổ chức gửi mỗi đại biểu phiếu góp ý, để tiếp tục đóng góp bằng văn bản vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *