nợ tín dụng chính sách

Dư nợ tín dụng chính sách bình quân 21,7 triệu đồng/hộ

Trong 6 tháng đầu năm, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho 18.794 lượt hộ được vay vốn, với số tiền 417.033 triệu đồng. Trong đó, tập trung các