Tập huấn hướng dẫn cơ chế, chính sách xúc tiến thương mại quốc gia

Phó Cục trưởng Cục XTTM, ông Lê Hoàng Tài cùng đại diện các Trung tâm XTTM, Hhệp hội ngành hàng thuộc 20 tỉnh, thành phía Nam tham dự.

Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, ông Lê Hoàng Tài phát biểu khai mạc.Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, ông Lê Hoàng Tài phát biểu khai mạc.

Theo đó, đại diện Cục XTTM đã phổ biến một số văn bản quy định của pháp luật liên quan đến cơ chế, chính sách mới trong hoạt động XTTM phát triển ngoại thương: Nghị định số 28/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương; Quyết định số 12/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình XTTM quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 11/TT-BCT ngày 30/7/2019 của Bộ Công thương hướng dẫn thuộc Chương trình cấp quốc gia về XTTM; Thông tư số 171/2014/TT-BCT ngày 14/11/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình XTTM quốc gia.

Đại diện các Trung tâm xúc tiến thương mại, các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng thuộc 20 tỉnh, thành phía Nam tham dự.Đại diện các Trung tâm xúc tiến thương mại, các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng thuộc 20 tỉnh, thành phía Nam tham dự.

Các học viên cũng được chuyên gia của Chương trình giới thiệu một số hoạt động XTTM, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường trong bối cảnh dịch COVID-19.

Lớp tập huấn nhằm góp phần nâng cao kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng cho đại diện Trung tâm XTTM, các hội, chi hội, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp trong quản lý và hoạt động XTTM hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *