Tập trung tuyên truyền kết quả đại hội Đảng

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cà Mau. Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cà Mau.

Tại hội nghị, đại biểu được nghe ông Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, thông tin về kết quả đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo đó, cả nước có hơn 52.000 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương, đã tổ chức thành công đại hội Đảng.

Nhìn lại công tác chỉ đạo, Trung ương đã ban hành 25 văn bản chỉ đạo, Tổng Bí thư đã có 3 bài phát biểu quan trọng chỉ đạo đại hội Đảng. Các ngành, địa phương chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 35, từ đó tạo sức lan tỏa, tinh thần chủ động, tích cực thực hiện, đạt kết quả tốt đẹp.

Ngoài ra, đại biểu còn được nghe ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, quán triệt nội dung Kết luận số 76 ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc thực hiện Kết luận số 76 của Bộ Chính trị.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ thông tin kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ; dự báo chính sách đối ngoại của Mỹ trong nhiệm kỳ mới và những tác động đối với tình hình quốc tế và khu vực.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp tập trung tuyên truyền kết quả đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; tình hình phát triển kinh tế – xã hội và công tác phòng, chống dịch COVID-19; tuyên truyền về các ngày lễ kỷ niệm quan trọng.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *