Thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 7, khóa XII

Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tập trung thảo luận, cho ý kiến liên quan đến 7 nội dung, gồm: Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đề án về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Đề án về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017; báo cáo các công việc quan trọng của Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 7; báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng, thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp 2017; một số vấn đề về công tác cán bộ.

Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII) của Đảng và triển khai các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác dân vận.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Sau Hội nghị này, Ban Thường vụ Đảng ủy Dân Chính Đảng chỉ đạo các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, đơn vị cần quán triệt kết quả Hội nghị Trung ương 7 và Công văn số 849-CV/TU về việc triển khai Chỉ thị số 18-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tạo niềm tin, sự đồng thuận thống nhất trong hành động, góp phần đưa các nội dung của Hội nghị vào thực tiễn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *