Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân chính Đảng Trương Minh Thịnh đã thông báo kết quả chương trình làm việc toàn khóa của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, diễn ra từ ngày 4 – 11/10, tại thủ đô Hà Nội.

Nội dung chính của hội nghị là hợp, thảo luận cho ý kiến xoay quanh các vấn đề: Tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018; Đề án “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Đề án “Về công tác dân số trong tình hình mới”; Đề án “Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập”,

Đề án “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6; xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ.

Ban chấp hành Trung ương Đảng cũng đã kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2017-2018 và các năm tiếp theo.

Tổ chức thực hiện có hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương lần thứ 6, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *