Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “xin lỗi” về những sai sót do cán bộ, công chức gây ra

Năm 2017 được xác định là Năm thiết lập trật tự, kỷ cương hành chính với phương châm: Kiểm soát chặt chẽ việc thực thi quyền lực nhà nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

Việc rà soát, đánh giá TTHC nhằm đưa ra các phương án đơn giản hóa TTHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Cà Mau trong năm qua. Ngay từ đầu năm, tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC trọng tâm. Trên cơ sở đó, các sở, ban, ngành chuyên môn rà soát, thống kê chuẩn hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh, từ đó, đưa ra phương án đơn giản hóa tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân trong việc thực hiện TTHC.

Ông Phạm Quốc Sử, Trưởng phòng Kiểm soát TTHC (Sở Tư pháp), cho biết bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác kiểm soát TTHC, tỉnh còn một số khó khăn, vướng mắc: Công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước và các cơ quan khác, giữa các cơ quan trong tỉnh và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn chưa được đồng bộ, chặt chẽ, dẫn đến việc giải quyết TTHC chậm, kéo dài. Việc rà soát, trình UBND tỉnh công bố, chuẩn hóa TTHC của một số sở, ngành còn chậm so với chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã theo chế độ kiêm nhiệm; đặc biệt, khối lượng công việc của cán bộ đầu mối tại các sở, ngành thực hiện nhiều công việc trong công tác kiểm soát TTHC nên chưa phát huy được tối đa trong vai trò cải cách TTHC vì còn phải thực hiện nhiều nhiệm vụ khác. Kinh phí cho hoạt động kiểm soát TTHC không có ngân sách riêng, mà sử dụng chung trong khoán mức chi hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, nên chế độ bồi dưỡng, phụ cấp cho cán bộ đầu mối chưa được áp dụng ở nhiều nơi.

Năm nay, nhằm nâng cao hiệu quả cải cách TTHC và kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện. Trong đó xác định năm 2017 là năm thiết lập trật tự, kỷ cương hành chính với phương châm: Kiểm soát chặt chẽ việc thực thi quyền lực nhà nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ công chức, viên chức trong thực thi công vụ; nâng cao trách nhiệm giải trình; xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu; ngăn chặn tham nhũng, lãng phí; thủ tục đơn giản, công khai, minh bạch, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn tỉnh. Đây là yêu cầu, quyết tâm chính trị được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả tại các cơ quan, đơn vị, từng cấp chính quyền trên địa bàn.

Kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động kiểm soát TTHC với ứng dụng công nghệ thông tin, chất lượng ISO, thực hiện cơ chế một cửa một cửa, liên thông trong quá trình giải quyết TTHC… tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước của từng cơ quan, đơn vị.

Ông Phạm Quốc Sử cho biết thêm: Riêng về hoạt động đối thoại liên quan đến TTHC sẽ được thực hiện đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả thiết thực, trước hết phải phát huy trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước và nâng cao trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả việc giải trình trước công dân và cộng đồng doanh nghiệp. Thể hiện rõ tinh thần cầu thị, lắng nghe và giải quyết đến cùng và thấu tình đạt lý, không bỏ ngỏ trước những vấn đề khó khăn, vướng mắc. Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “xin lỗi” về những sai sót do cán bộ, công chức gây ra, xử lý và công bố, công khai các trường hợp vi phạm của cán bộ, công chức; không tránh né trách nhiệm và không vì thành tích mà giấu diếm khuyết điểm, sai lầm, mà mạnh dạn nhìn nhận để sửa đổi và hoàn thiện hơn.

Xây dựng chương trình phối hợp hỗ trợ công dân, cộng đồng doanh nghiệp tiếp cận và thực thi quyền phản ánh kiến nghị đảm bảo chất lượng, hiệu quả hơn, đặt biệt là các sáng kiến cải cách từ kinh nghiệm thực tiễn. Quan tâm và có giải pháp phát huy vai trò, tiếng nói đại diện của các tổ chức hội nghề nghiệp và cộng đồng trách nhiệm trong việc huy động thành viên tham gia…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *