Phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2020

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, trình Đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ tỉnh Cà Mau với chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới; đảm bảo quốc phòng, an ninh; phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Toàn cảnh Đại hội.

TẠO ĐÀ VỮNG CHẮC

Nhiệm kỳ qua, có 8/15 chỉ tiêu xấp xỉ đạt và vượt, 7/15 chỉ tiêu xấp xỉ đạt. Mục tiêu phấn đấu trở thành tỉnh phát triển trung bình khá so với cả nước tuy chưa đạt yêu cầu nhưng đã tạo tiền đề quan trọng để tỉnh tiếp tục phát triển. Kinh tế Cà Mau có tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, hạ tầng kinh tế - xã hội (KT-XH) phát triển. Tăng trưởng kinh tế bình quân 8,3%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 1.700 USD. Các công trình: Cầu Đầm Cùng, cầu Năm Căn, đường Quản lộ Phụng Hiệp, đường Hành lang ven biển phía Nam, đường Hồ Chí Minh và 78/82 xã có đường ô tô về đến trung tâm đã khơi thông mạch máu giao thương, phát triển kinh tế tỉnh Cà Mau. Các công trình phục vụ sản xuất ngư - nông - lâm nghiệp, văn hóa, giáo dục, y tế được đầu tư mạnh mẽ, có 17/82 xã đạt tiêu chí nông thôn mới. Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau góp phần phát triển kinh tế và đẩy mạnh an sinh xã hội. Các dự án đang mời gọi đầu tư, như: Cảng nước sâu Hòn Khoai, điện gió Mũi Cà Mau, Du lịch Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, Vườn Quốc gia U Minh Hạ… sẽ đưa Cà Mau thành vùng kinh tế tăng trưởng nhanh, năng động, bền vững.

Văn nghệ chào mừng Đại hội.

Đánh giá tình hình phát triển KT-XH 5 năm (2010 - 2015), Đại hội khẳng định: 5 năm qua, Đảng bộ và quân, dân tỉnh đã nỗ lực quyết tâm cao lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế duy trì tăng trưởng khá. Thực hiện các khâu đột phá chiến lược đạt được một số kết quả tích cực, nhất là xây dựng kết cấu hạ tầng, trong đó có một số công trình trọng điểm, then chốt tạo động lực phát triển. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác đối ngoại có hiệu quả. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm có tiến bộ. Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến rõ nét, nội bộ đoàn kết, nhất là trong cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ chủ chốt. Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội.

Tuy nhiên, Đại hội cũng thẳng thắn nhìn nhận, những kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Một số chỉ tiêu chưa đạt so với Nghị quyết; kinh tế tăng trưởng khá nhưng chưa bền vững; lĩnh vực văn hóa, xã hội một số mặt phát triển chưa đạt yêu cầu. Trật tự an toàn xã hội có lúc diễn biến phức tạp. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên từng lúc, từng nơi còn hạn chế, yếu kém. Một số phong trào hành động cách mạng chưa duy trì thường xuyên.

Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

ĐỂ BẬT NHẢY XA HƠN

Nhất quán quan điểm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội, quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; thực hiện toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới. Vận dụng hợp lý, linh hoạt các cơ chế, chính sách, các nguồn lực trong và ngoài tỉnh, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế nhằm đẩy mạnh phát triển KT-XH của tỉnh; tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH, gắn kết hài hòa giữa phát triển đô thị với xây dựng nông thôn mới; thu hẹp dần khoảng cách giữa các vùng, giữa nông thôn và thành thị; thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, cải thiện đời sống của nhân dân. Hội nhập sâu, hiệu quả kinh tế quốc tế; liên kết các vùng, các trung tâm kinh tế, khoa học - công nghệ của đất nước. Huy động sức mạnh tổng hợp của nhân dân đi đôi với bồi dưỡng sức dân, coi trọng và phát huy vai trò của các doanh nghiệp, giai cấp, tầng lớp trong xã hội. Phát huy dân chủ, đoàn kết, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tích cực đổi mới. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo phù hợp để nền kinh tế vận hành theo quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, bền vững. Tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển KT-XH, quy hoạch ngành gắn với rà soát, điều chỉnh kịp thời các quy hoạch phù hợp với tình hình thực tế và nguồn lực của tỉnh. Phát triển mạnh mẽ các thành phần kinh tế và các loại hình doanh nghiệp; xây dựng và phát triển đồng bộ các loại thị trường; giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội. Nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, tạo điều kiện để từng bước xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp. Khuyến khích tích tụ ruộng đất tạo điều kiện để kinh tế tư nhân, kinh tế gia trại, trang trại và kinh tế hộ phát triển. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi để các thành phần kinh tế, các loại hình tổ chức sản xuất - kinh doanh phát triển nhanh và bền vững. Thu hút nguồn lực của các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào địa bàn tỉnh. Tăng cường liên kết phát triển kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long, TP. Hồ Chí Minh, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước tham gia đầu tư vào địa bàn tỉnh. Tham gia điều phối phát triển với các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long theo chủ trương liên kết vùng; khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện liên kết khai thác tiềm năng, lợi thế của từng vùng (vùng kinh tế biển, ven biển và vùng kinh tế nội địa), từng lĩnh vực, tạo động lực để thúc đẩy tăng trưởng của cả vùng...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân cùng đại biểu xem triển lãm ảnh bên lề Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh - Lê Thanh Hải, nhấn mạnh: Nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ tỉnh Cà Mau trong 5 năm tiếp theo là rất to lớn, nặng nề, nhưng rất vẻ vang. Bộ Chính trị tin tưởng rằng, Đảng bộ Cà Mau sẽ phát huy cao nhất những kết quả đạt được, phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần quyết tâm đổi mới, tận dụng thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 là xây dựng tỉnh Cà Mau trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn