Toàn diện, sâu sắc, yêu cầu cao hơn từ chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Tỉnh Cà Mau sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã đạt được kết quả bước đầu, nâng cao nhận thức và tạo chuyển biến về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ông Văn Công Tỏ, nông dân ấp Kinh Ráng, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển, học tập và làm theo Bác bằng cả tấm lòng kính yêu với vị Cha già của dân tộc.

Tiếp thu Chỉ thị 03, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy ban hành kế hoạch về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong quá trình chỉ đạo tổ chức thực hiện, bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành trên 140 văn bản hướng dẫn, cụ thể hóa thực hiện chỉ đạo của Trung ương để các cấp ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt và mở các lớp quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia học tập nghiêm túc và đạt hiệu quả. Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn chú trọng công tác tuyên truyền và hình thức tuyên truyền hiệu quả đến cơ sở. Theo đó, các cơ quan truyền thông trong tỉnh đã tuyên truyền hơn 3.500 tin, bài; duy trì chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Song song đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIII ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 17 về “Nâng cao ý thức học tập, rèn luyện phẩm chất về đạo đức, lối sống trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức”. Từ đó, đã có chuyển biến tốt về lề lối làm việc, tác phong và thái độ tiếp xúc với nhân dân; góp phần quan trọng trong xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, tạo đà trong xây dựng nông thôn mới.

Thời gian tới, tỉnh xác định việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kế thừa Chỉ thị số 03, Chỉ thị 05 có một số nội dung đáng chú ý, khẳng định những giá trị tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Văn Hiện nhấn mạnh: “Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị có nội dung rộng hơn, toàn diện hơn, sâu sắc hơn, yêu cầu cao hơn. Học Bác là học những điều bình dị, bình thường diễn ra hằng ngày, dễ nhớ, dễ làm trong cuộc sống quanh ta; học Bác không phải ở những điều cao siêu, xa cách, khó làm, khó thực hiện. Để việc học tập và làm theo lời Bác ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa, thời gian tới, các ngành, các cấp cần tiếp tục cụ thể hóa các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các nghị quyết, chương trình hành động, phong trào. Gắn học tập và làm theo lời Bác với củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng”.

Ông Trần Văn Hiện cũng chỉ rõ: “Cần tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bồi dưỡng lòng yêu nước, sự trân trọng và gắn bó với những giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, để đưa Cà Mau trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2020”.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn