Ủy ban nhân dân tỉnh năng động, linh hoạt trong quản lý, điều hành

UBND các cấp giữ vai trò quan trọng quản lý nhà nước ở địa phương nhằm đảm bảo thi hành các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của HĐND cùng cấp. Trong nhiệm kỳ, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, giám sát chặt chẽ của HĐND tỉnh, nhất là công tác điều hành năng động, kịp thời của UBND tỉnh và nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, nhân dân, kinh tế - xã hội Cà Mau phát triển ổn định và bền vững, đời sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao, hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương chuyển biến tích cực...

Tháng 8/2013, ông Nguyễn Tiến Hải (hàng trên, thứ 2 từ trái sang), khi đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh, có nhiều chuyến công tác kiểm tra tình hình phát triển y tế, giáo dục tại các địa phương. (Ảnh chụp tại xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời).

BỘ MÁY TỪNG BƯỚC TINH GỌN

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong nhiệm kỳ qua, số lượng và cơ cấu thành viên UBND các cấp được bố trí đúng theo quy định. Hiện cấp tỉnh có 9 thành viên, cấp huyện có 67 thành viên, cấp xã có 472 thành viên. Qua thực tiễn tổ chức, hoạt động của UBND các cấp cho thấy, số lượng và cơ cấu thành viên cơ bản phù hợp. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng quản lý của thành viên UBND các cấp được nâng lên rõ rệt, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

UBND các cấp không ngừng được củng cố, kiện toàn, phát huy tốt vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trên lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước. Cấp tỉnh hiện có 19 cơ quan (đầu nhiệm kỳ 18 cơ quan), 36 sở, ban, ngành và tương đương (giảm 3 đơn vị so với đầu nhiệm kỳ); cấp huyện có 113 cơ quan chuyên môn; cấp xã có 2.114/2.441 cán bộ, công chức được bố trí công việc, còn lại sẽ được tuyển dụng trong thời gian tới. Việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy cơ bản phù hợp với vị trí việc làm, trình độ chuyên môn.

Tổ chức của UBND cấp xã và việc bố trí chức danh chuyên môn của UBND cấp xã từng bước được tinh gọn, quy định cụ thể từng chức danh chuyên môn, tạo điều kiện thuận lợi trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, một số xã vẫn còn tình trạng bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức chưa đảm bảo tiêu chuẩn, chưa phù hợp với chuyên môn đào tạo; việc tuyển dụng cán bộ, công chức về công tác những xã vùng sâu gặp khó khăn... Nỗ lực vượt qua những khó khăn nêu trên, UBND các cấp đảm bảo phát huy tốt quy chế dân chủ cơ sở; tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm theo nghị quyết của cấp ủy đảng và HĐND cùng cấp đề ra.

Nhiều địa phương chỉ đạo phát triển kinh tế hiệu quả, giúp nông dân nâng cao mức sống.

ĐỒNG BỘ CÁC MẶT CÔNG TÁC

Hàng năm, UBND tỉnh đều chủ động xây dựng chương trình công tác, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện. Tiếp tục cải tiến nội dung các cuộc họp và dành nhiều thời gian đi cơ sở, trực tiếp kiểm tra nắm tình hình sản xuất, đời sống nhân dân, công tác phòng, chống thiệt hại do thiên tai; làm việc với các ngành, địa phương, đơn vị liên quan để chỉ đạo, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh có nhiều đổi mới. Trong phân công công việc, theo hướng mỗi việc chỉ được giao cho một đơn vị, một người phụ trách và chịu trách nhiệm chính, đồng thời đề cao sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin; bảo đảm dân chủ, rõ ràng, minh bạch. Trên cơ sở đó UBND các cấp có hướng chỉ đạo, điều hành sát đúng. Qua đó thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ qua đạt được nhiều thành tựu khá toàn diện và quan trọng, tạo đà cho sự phát triển ổn định, bền vững trong thời gian tới. Hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của địa phương đặt ra đều thực hiện đạt và vượt theo yêu cầu… Trong 28 chỉ tiêu chủ yếu của HĐND, có 13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, các chỉ tiêu còn lại đạt thấp nhưng tăng trưởng cao so với đầu nhiệm kỳ. Tiêu biểu, trong 5 năm tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 5.193 triệu USD, tăng 1,13 lần so với năm 2010; tổng thu ngân sách đạt 22.560 tỷ đồng, tăng 1,66 lần; sản lượng thủy sản gần 500 ngàn tấn, tăng 11% kế hoạch; giải quyết việc làm gần 189 ngàn người, tăng 1,18 lần... Đặc biệt, năm 2015 là năm kết thúc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Kế hoạch 5 năm 2011 - 2015, Cà Mau thực hiện hoàn thành 10/14 chỉ tiêu: Thu ngân sách nhà nước, sản lượng thủy sản, tỷ lệ hộ nghèo, giải quyết việc làm, chương trình xây dựng nông thôn mới...

Trong chỉ đạo, điều hành, UBND các cấp coi trọng phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an sinh xã hội, tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để chăm lo phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, xóa đói giảm nghèo, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện đạt kết quả tích cực. Định kỳ hàng tuần, UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân và Hội đồng tư vấn để giải quyết từng vụ việc. Trong nhiệm kỳ, UBND các cấp và các sở, ban, ngành đã giải quyết hàng ngàn đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng trình tự và thời gian quy định. Các vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài được rà soát, tập trung giải quyết dứt điểm. Bên cạnh đó, UBND các cấp thường xuyên tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra để phát hiện và xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực. Đặc biệt, đến nay nền hành chính của tỉnh đã đảm bảo tính công khai, minh bạch, dân chủ; các đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tỉnh đều thực hiện cơ chế một cửa, một của liên thông, qua đó giảm bớt phiền hà cho tổ chức, cá nhân và khắc phục được tình trạng đùn đẩy công việc, trách nhiệm giữa các cơ quan nhà nước.

Trong chỉ đạo, điều hành, UBND các cấp coi trọng phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo.

QUYẾT TÂM Ở GIAI ĐOẠN MỚI

Bên cạnh những thành tích đáng biểu dương, trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, UBND các cấp vẫn còn những hạn chế, thiếu sót: Bộ máy chính quyền địa phương từng nơi, từng lúc chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới; sự phối hợp giữa các ngành, các cấp hiệu quả chưa cao; công tác chỉ đạo, điều hành ở một số lĩnh vực chậm được đổi mới; việc kiểm tra, giám sát chưa thực hiện thường xuyên, liên tục; một số khó khăn của các cấp, các ngành và yêu cầu bức xúc của nhân dân liên quan đến sản xuất, đời sống, việc làm còn chậm dược tháo gỡ; kinh tế tăng trưởng cao nhưng chưa bền vững; tiến độ xây dựng Đề án tái cơ cấu kinh tế của tỉnh và việc triển khai Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp còn chậm...

Năm 2016 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Vì thế, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh: UBND tỉnh quyết tâm chỉ đạo, điều hành, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020). Để đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra, UBND các cấp tăng cường củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng cán bộ; thực hiện tốt quy chế làm việc của UBND các cấp đã ban hành; tăng cường mối quan hệ phối hợp với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ; tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách thủ tục hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong chỉ đạo, điều hành.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn