Vai trò, vị trí của Hội đồng nhân dân ngày càng được đề cao

Là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, nhiệm kỳ qua, HĐND tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Sự phối hợp giữa các ngành, các cấp khá chặt chẽ, công tác giám sát không ngừng đổi mới và hiệu quả hơn. Chất lượng hoạt động của HĐND từng bước được nâng lên, có nhiều giải pháp tác động tích cực đến quá trình lãnh đạo, điều hành của các ngành, các cấp, góp phần thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Trong thẩm tra, các đại biểu xem xét, đánh giá và phát hiện những nội dung, những vấn đề còn vướng mắc, chưa đúng quy định, chưa sát với tình hình thực tế địa phương; thẳng thắn trao đổi, điều chỉnh, bổ sung.

QUYẾT ĐỊNH NHIỀU VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG

Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp của HĐND tỉnh ngày càng được cải tiến, chu đáo và nghiêm túc. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 15 kỳ họp (10 kỳ họp thường lệ, 4 kỳ họp bất thường và kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ của HĐND). Để đổi mới việc tổ chức thảo luận tại kỳ họp, nhằm rút ngắn thời gian, tạo điều kiện để đại biểu nghiên cứu sâu tài liệu và có nhiều ý kiến đóng góp, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức để đại biểu HĐND thảo luận các văn bản trước kỳ họp. Hiệu quả của việc tổ chức thảo luận tổ trước kỳ họp thu được nhiều ý kiến phát biểu, đại biểu có thời gian phân tích sâu nội dung quan tâm, trao đổi làm sáng tỏ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau và góp ý kiến nâng cao chất lượng văn bản.

HĐND tỉnh khóa VIII đã tổ chức thành công 15 kỳ họp. Ảnh: Biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: THANH MỘNG

Việc ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh được thực hiện đúng quy trình, thủ tục và thẩm quyền. Nhiệm kỳ qua, HĐND tỉnh đã ban hành 176 nghị quyết (99 nghị quyết quy phạm pháp luật và 77 nghị quyết cá biệt), quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương. Các nghị quyết được UBND tổ chức triển khai thực hiện và giao ngành chuyên môn trực tiếp hướng dẫn, theo dõi quá trình thực hiện, rà soát những khó khăn, vướng mắc, bất cập, tổng hợp trình HĐND tỉnh điều chỉnh khi cần thiết. Hầu hết nội dung các nghị quyết đã phù hợp với đời sống xã hội, được cử tri, nhân dân trong tỉnh đồng tâm thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương.

Trên cơ sở nghị quyết về chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật hàng năm và nội dung chương trình kỳ họp được thống nhất, các ban của HĐND nghiên cứu các văn bản có liên quan làm cơ sở thẩm tra; kết hợp với kết quả nội dung giám sát, khảo sát nắm tình hình thực tế, thường xuyên là những căn cứ quan trọng phục vụ cho công tác thẩm tra, nhờ đó, các nghị quyết khi ban hành đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

Một chuyến giám sát thực tế, gặp gỡ, tìm hiểu tình hình đời sống đồng bào dân tộc Khmer tại xã Khánh Hội, huyện U Minh của Ban Dân tộc HĐND tỉnh.

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT ĐƯỢC CẢI TIẾN

Các hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực, các ban và đại biểu HĐND thường xuyên được cải tiến về hình thức, phương pháp; nội dung sát thực hơn và chú trọng đến chất lượng, hiệu quả. Qua giám sát, khảo sát có nhiều kiến nghị được UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát tiếp thu và đề ra những biện pháp giải quyết, tháo gỡ.

HĐND tỉnh giám sát thông qua đại biểu HĐND thực hiện quyền chất vấn của mình tại kỳ họp, các ý kiến chất vấn được đại biểu chuẩn bị chu đáo, nêu được vấn đề cử tri quan tâm, bức xúc. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, có 60 lượt đại biểu HĐND tỉnh chất vấn, với 108 vấn đề đối với Chủ tịch UBND và thủ trưởng các sở, ngành chức năng. Ý kiến chất vấn tại kỳ họp được tổng hợp chuyển đến Chủ tịch UBND và thủ trưởng ngành chức năng để người được chất vấn trả lời trực tiếp tại kỳ họp. Người trả lời chất vấn thực hiện nghiêm túc, đúng nội dung chất vấn, đúng thực chất vấn đề, cơ bản được đại biểu HĐND và cử tri đồng tình. Thường trực và các ban của HĐND, đại biểu HĐND thường xuyên theo dõi việc thực hiện của người trả lời chất vấn; tại kỳ họp sau, người trả lời chất vấn báo cáo kết quả thực hiện lời hứa tại kỳ họp lần trước.

Tháng 3/2015, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Công Bửu tặng học bổng cho học sinh nghèo nhân Hội nghị giao ban lần thứ tám giữa Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thành phố.

HĐND tỉnh tổ chức hai đợt lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu theo Nghị quyết số 35/2012/NQ-QH13 ngày 21/11/2012 của Quốc hội. Việc lấy phiếu tín nhiệm được triển khai một cách thận trọng, nghiêm túc, theo đúng nội dung, quy trình, thủ tục được quy định. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được HĐND tỉnh công bố công khai, kịp thời để cử tri theo dõi, giám sát. Năm 2013, có 15 người được HĐND tỉnh lấy phiếu tín nhiệm, kết quả trên 50% tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Năm 2014, trên 50% tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm cao, tín nhiệm, không có người nào có trên 50% đại biểu đánh giá tín nhiệm thấp. Kết quả phiếu tín nhiệm đã giúp cho những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu soi rọi lại mình, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm để làm tròn trọng trách được HĐND tỉnh giao.

Đối với hoạt động giám sát giữa hai kỳ họp, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức được 79 đoàn, có 693 kiến nghị đến các ngành, các cấp. Nét nổi bật trong hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND tỉnh là đã tập trung đi sâu, khảo sát thực địa tại cơ sở nhằm nắm những thuận lợi, khó khăn trong quá trình sản xuất, hoạt động của các doanh nghiệp, của người dân để kịp thời phản ánh với Thường trực HĐND tỉnh và cơ quan chức năng có giải pháp tháo gỡ. Qua đó, dần khẳng định tính hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động giám sát của HĐND.

Nhiều kiến nghị của cử tri được UBND tỉnh và ngành chức năng giải quyết, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri, từ đó mối quan hệ giữa đại biểu HĐND với cử tri ngày càng gắn bó mật thiết.

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU, NGUYỆN VỌNG NHÂN DÂN

Với số lượng và cơ cấu cơ bản hợp lý, trình độ đồng đều, đại biểu HĐND tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm là người đại diện của nhân dân, tích cực học tập, nghiên cứu, đổi mới phương pháp làm việc, không ngừng nâng cao chất lượng để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Điều này được thể hiện rõ qua các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp. Ngoài báo cáo kết quả kỳ họp và tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND, đại biểu còn tham gia giải đáp những kiến nghị và thu thập ý kiến­, nguyện vọng của cử tri để kịp thời phản ảnh đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

Lấy sự hài lòng của nhân dân là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2011 - 2016, HĐND tỉnh có bước đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri. Ngoài việc thực hiện tiếp xúc cử tri địa bàn nơi đại biểu ứng cử, Thường trực HĐND tỉnh còn điều phối một số đại biểu HĐND tỉnh chuyên trách và đại biểu là thủ trưởng một số sở, ngành tiếp xúc cử tri ngoài địa bàn ứng cử để nắm bắt toàn diện tình hình và tâm tư nguyện vọng của cử tri. Nhiệm kỳ qua, đại biểu HĐND tỉnh đã tổ chức tiếp xúc cử tri 19 đợt, tại 276 điểm, có gần 22.304 lượt cử tri tham dự, bình quân mỗi điểm tiếp xúc có khoảng 80 cử tri dự; có 7.350 cử tri tham gia ý kiến. Nhiều kiến nghị của cử tri được UBND tỉnh và ngành chức năng giải quyết, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri, từ đó mối quan hệ giữa đại biểu HĐND với cử tri ngày càng gắn bó mật thiết.

Ký kết chuyển giao địa điểm tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thành phố.

Vai trò, vị trí của HĐND, đại biểu HĐND được phát huy và được đề cao hơn trong đời sống xã hội khi thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết các khiếu kiện của công dân, kiến nghị của cử tri và thông báo kết quả giải quyết đến cử tri. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp 1.256 lượt công dân, tiếp nhận 1.411 đơn, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 467 đơn, ban hành 338 văn bản hướng dẫn và 137 văn bản đôn đốc, nhắc nhở... Đồng thời tiếp nhận 428 văn bản trả lời của các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết.

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

“Chất lượng hoạt động của HĐND có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng chuyên nghiệp hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn. Được thể hiện rõ qua hiệu quả công tác giám sát có chiều sâu, trọng điểm; hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu, tổ đại biểu được thực hiện đúng quy định và có nhiều đổi mới; mối quan hệ giữa HĐND và các cơ quan, tổ chức hữu quan ngày càng được tăng cường; công tác tiếp dân và giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, các ý kiến, kiến nghị của cử tri được coi trọng và quan tâm; các nghị quyết của HĐND đã cụ thể hóa được chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, được nhân dân đồng tình ủng hộ...”, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Kiên Cường nhấn mạnh.

Hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu, tổ đại biểu HĐND được thực hiện đúng quy định và có nhiều đổi mới. Ảnh: Cử tri bày tỏ tâm tư, nguyện vọng đến đại biểu HĐND.

Bên cạnh những kết quả đạt được, HĐND tỉnh cũng nhìn nhận những hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong hoạt động của HĐND tỉnh thời gian tới. Đó là việc xây dựng chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh hàng năm còn thiếu tính chủ động; chất lượng và thời gian soạn thảo một số văn bản trình kỳ họp HĐND tỉnh chưa đạt yêu cầu; việc trả lời chất vấn của người được chất vấn một số trường hợp chưa rõ ràng, chưa sát về nội dung, trong chất vấn chưa xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, đơn vị, chưa đưa ra được giải pháp và thời gian giải quyết dứt điểm vấn đề được chất vấn; một số thành viên các ban chưa tham gia đầy đủ hoạt động giám sát, thẩm tra; công tác tiếp xúc cử tri đối tượng chưa rộng; các ngành chức năng trả lời ý kiến cử tri một số nội dung còn chung chung; việc đôn đốc, theo dõi giải quyết kiến nghị của cử tri chưa được thực hiện đầy đủ...

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND trong tình hình mới, ông Nguyễn Kiên Cường cho rằng: Thực tiễn cho thấy những vấn đề được cấp ủy đảng quan tâm và phương thức lãnh đạo phù hợp thì hoạt động đó có hiệu quả hơn. Vì thế, việc đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với HĐND là yếu tố quan trọng, có tính quyết định đến chất lượng hoạt động của HĐND. Xây dựng Quy chế phối hợp giữa HĐND và UBND, Ủy ban MTTQ và các ngành có liên quan là điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, là yếu tố quan trọng, trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu lực hoạt động của cơ quan, tổ chức. Công tác hiệp thương giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu HĐND bên cạnh việc lựa chọn người có phẩm chất, đạo đức, cần chú trọng đến yếu tố quan trọng là trình độ, năng lực và điều kiện hoạt động của đại biểu; nói cách khác, vừa đảm bảo cơ cấu nhưng cũng phải đảm bảo chất lượng đại biểu.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn