Đời sống của người nghèo, cận nghèo ngày càng tốt hơn

Đây là đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 05 của Tỉnh ủy (khóa XIV) về đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020, tại Hội nghị tổng kết Nghị quyết trên; đồng thời, Tỉnh ủy cũng thảo luận, biểu quyết và nhất trí ban hành kết luận tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 05.

Hàng năm, Cà Mau tập trung mọi nguồn lực xã hội để chăm lo tốt hơn cho người nghèo trong tỉnh.

Giảm nghèo chưa vững chắc

Những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành đã tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện Nghị quyết số 05 của Tỉnh ủy đạt nhiều kết quả thiết thực. Các chế độ, chính sách cho các đối tượng đảm bảo kịp thời, đúng quy định; quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hệ thống đường giao thông, lưới điện, trường học, trạm y tế, xây nhà ở, dạy nghề, giải quyết việc làm, vay vốn tín dụng... Từ đó, đã góp phần cải thiện ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần đối với người có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của tỉnh xuống còn 7,96%, hộ cận nghèo còn 3,7%.

Tuy đạt được kết quả quan trọng, song kết quả giảm nghèo chưa vững chắc, hộ cận nghèo còn cao, nguy cơ tái nghèo còn nhiều; vẫn còn gia đình chính sách, đảng viên chưa thoát nghèo; một số nơi đầu tư hỗ trợ chương trình, dự án giảm nghèo hiệu quả thấp, thiếu giải pháp bền vững, thiết thực. Chính sách đối với người có công với cách mạng và hộ nghèo có nơi thực hiện chưa tốt; nguồn vốn tín dụng đầu tư giảm nghèo hiệu quả còn thấp; đào tạo nghề chưa gắn với nhu cầu xã hội, giải quyết việc làm. Công tác điều tra, xác định hộ nghèo có nơi chưa chính xác, chưa phản ánh đúng thực trạng hộ nghèo.

Đạm Cà Mau chung tay vì người nghèo trong đợt hạn hán năm 2016.

Những hạn chế, yếu kém trên có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do một số nguyên nhân chủ quan: Một số cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo, điều hành thiếu quyết liệt, sâu sát; vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị ở một số nơi trong tuyên truyền, thực hiện chưa thường xuyên, hiệu quả thấp; sự phối hợp giữa các ngành, các cấp từng lúc chưa chặt chẽ. Ý thức tự vươn lên trong cuộc sống của một bộ phận hộ nghèo chưa cao, còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, cộng đồng xã hội.

Vì vậy, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các ngành, các cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05 của Tỉnh ủy (khóa XIV), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020,... Trong đó, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp: Duy trì 100% hộ nghèo và cận nghèo có Bảo hiểm y tế; giải quyết việc làm 38.000 lao động/năm; tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội đến năm 2020 còn 60%. Đến năm 2020, tỷ lệ lao động xã hội qua đào tạo (không kể bồi dưỡng, truyền nghề) đạt 50%; tỷ lệ dân số tham gia Bảo hiểm y tế đạt 90%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm 1,5%; giảm tỷ lệ hộ cận nghèo bình quân hàng năm 0,5%. Đến cuối năm 2018, không còn gia đình chính sách và đảng viên thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Cần có nhiều giải pháp đồng bộ

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng, Kết luận của Tỉnh ủy về tiếp tục Nghị quyết 05 chỉ rõ: Các cấp ủy cần phải tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững; vận động nhân dân phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng ý thức vượt khó, tích cực học tập, lao động để thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các cấp phải xác định công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương, đơn vị mình.

Đưa kết quả thực hiện công tác giảm nghèo thành một trong những tiêu chí trong kiểm điểm, đánh giá tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hàng năm. Triển khai, thực hiện đồng bộ các chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI). Tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo, gia đình chính sách, các đối tượng khó khăn tiếp cận thuận tiện các dịch vụ xã hội. Thực hiện tốt chính sách người có công với cách mạng, đảm bảo người có công, gia đình chính sách có mức sống từ trung bình trở lên. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020. Rà soát, đánh giá hiệu quả cơ sở dạy nghề, sắp xếp lại phù hợp để nâng cao hơn hiệu quả dạy nghề.

Tích cực tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho đối tượng hưởng Bảo hiểm y tế. Nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp xã hội; thực hiện tốt công tác cứu trợ đột xuất, bảo đảm người dân bị thiệt hại khi gặp rủi ro, thiên tai được hỗ trợ, trợ giúp kịp thời. Triển khai thực hiện tốt các chương trình, đề án về giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin, nước sạch... Phát triển hệ thống phúc lợi và hệ thống dịch vụ xã hội rộng khắp, giúp người dân nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội. Đầu tư, nâng cấp các trung tâm bảo trợ xã hội để chăm sóc, nuôi dưỡng người già neo đơn, trẻ em cơ nhỡ, mồ côi... Tăng cường huy động các nguồn lực thực hiện chương trình, dự án hỗ trợ nhà ở cho gia đình chính sách, người nghèo; có giải pháp hỗ trợ đất ở cho gia đình chính sách và một số hộ nghèo đặc biệt khó khăn.

Tập trung huy động các nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo. Tiếp tục thực hiện chủ trương phân công cán bộ, đảng viên có điều kiện giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm 1,5%. Đối với các huyện, xã hiện nay có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo hơn 10%, phấn đấu mỗi năm giảm từ 2 - 3%. Tổ chức rà soát, phân loại hộ nghèo theo từng nhóm đối tượng, có giải pháp, cách làm phù hợp để giảm nghèo bền vững; ưu tiên hỗ trợ, giúp đỡ những hộ tích cực thoát nghèo; đồng thời, phê phán những đối tượng có điều kiện nhưng lười lao động, không muốn thoát nghèo, trông chờ, ỷ lại hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng xã hội. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước đối với công tác đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả lồng ghép Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và các chương trình khác, đảm bảo sự đồng bộ trong thực hiện.

Tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hộ nghèo, cận nghèo gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đẩy mạnh thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông thôn để phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân và giải quyết việc làm cho người lao động. Chỉ đạo chấn chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đảm bảo lao động sau đào tạo có việc làm. Có giải pháp tạo việc làm tại chỗ, sử dụng hiệu quả lao động thanh niên ở nông thôn. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp và người dân chung tay hỗ trợ, chia sẻ để người nghèo vươn lên thoát nghèo và phát động đẩy mạnh các phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo” gắn với đẩy mạnh cuộc vận động “Quỹ vì người nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Động viên, khích lệ, khen thưởng kịp thời những hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn