Xây dựng Chính phủ điện tử Phải huy động mội nguồn lực

Tuần qua, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về xây dựng Chính phủ điện tử (CPĐT) với Ban Chỉ đạo xây dựng CPĐT, Chính quyền điện tử các Bộ, ngành, địa phương. Chủ trì Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về CPĐT, nhấn mạnh: Tiếp tục xây dựng chiến lược xây dựng CPĐT phải huy động mọi nguồn lực, phải ưu tiên cho nguồn nhân lực, thể chế, công nghệ, mới có thể đạt được thành công.

Thử tướng Chính phủ nhấn mạnh tiếp tục xây dựng chiến lược xây dựng Chính phủ điện tử phải huy động mọi nguồn lực, phải ưu tiên cho nguồn nhân lực, thể chế, công nghệ, mới có thể đạt được thành công. Thử tướng Chính phủ nhấn mạnh tiếp tục xây dựng chiến lược xây dựng Chính phủ điện tử phải huy động mọi nguồn lực, phải ưu tiên cho nguồn nhân lực, thể chế, công nghệ, mới có thể đạt được thành công.

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2019 công cuộc xây dựng CPĐT có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 tăng gấp đôi. Hệ thống trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ; Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã được khai trương và đi vào hoạt động đã phát huy hiệu quả bước đầu; công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng được cải thiện.

Đến nay, đã có 9/22 Bộ, cơ quan ngang Bộ và 63/63 tỉnh, thành phố đã kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Trục liên thông văn bản Quốc gia đã kết nối, liên thông với 95/95 Bộ, ngành, địa phương và Văn phòng Trung ương Đảng, phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử ở 2 cấp chính quyền. Đến nay, cả nước đã có 55/63 địa phương thực hiện mô hình Trung tâm Hành chính công, với tỷ lệ giải quyết đúng hạn hồ sơ đạt trung bình trên 95%. Tổng chi phí xã hội tiết kiệm được từ việc cắt giảm, đơn giản hóa khoảng hơn 18 triệu ngày công/năm, tương đương hơn 6.300 tỷ đồng/năm.

Bên cạnh những kết quả như trên, trong triển khai các nhiệm vụ CPĐT, vẫn còn một số hạn chế: Chưa hoàn thành các văn bản quy phạm pháp luật làm khung thể chế cho triển khai CPĐT, như chưa hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai. Trên 70% các Bộ, ngành, địa phương chưa có nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu. Chưa có nền tảng thanh toán điện tử cho dịch vụ công. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa có ý thức thay đổi thói quen, vẫn ưu tiên thực hiện theo các phương thức truyền thống.

Riêng tại tỉnh Cà Mau, trong năm, tỉnh đã tập trung vào việc xây dựng, hoàn thiện Chính quyền điện tử nhằm nâng cao năng lực quản lý, hiệu quả điều hành trong hoạt động của cơ quan nhà nước; nâng cấp Cổng Dịch vụ công trực tuyến; Hệ thống một cửa điện tử từ tỉnh đến xã cơ bản đáp ứng tốt các tiêu chuẩn theo quy định; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4...

Thông qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành (VIC), văn bản đi và đến giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh được xử lý nhanh chóng, thông suốt từ cấp tỉnh đến cấp xã. Bên cạnh đó, trong năm, UBND các huyện: Phú Tân, Ngọc Hiển, Cái Nước đã chủ động đầu tư hệ thống phòng họp trực tuyến cho các đơn vị cấp xã trực thuộc, nâng tổng số đơn vị đã thực hiện đến nay là 9/9 huyện, thành phố (tuy nhiên, TP. Cà Mau chỉ đầu tư 1/9 xã/phường, còn lại 8 phường không đầu tư phòng họp trực tuyến, do vị trí nằm trên trung tâm thành phố). Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến với tổng số 137 thủ tục. Ngoài ra, triển khai thực hiện thí điểm cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đổi với 457 thủ tục hành chính ngoài Danh mục quy định của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả, có 20.703 hồ sơ nộp trực tuyến (năm 2018 là 12.965 hồ sơ).

Toàn tỉnh hiện có trên 698 thủ tục hành chính được công bố thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích. Kết quả, số hồ sơ tiếp nhận qua bưu chính công ích là 54.581 hồ sơ, tỷ lệ 38,01%; số hồ sơ trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích là 68.265 hồ sơ, tỷ lệ 44,83% (tính trên tổng số hồ sơ phát sinh của thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ bưu chính công ích).

Có 19/19 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 9/9 huyện, thành phố và 42/101 đơn vị cấp xã đã công bố quyết định áp dụng thực hiện theo tiêu chuẩn ISO.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: “Việc xây dựng CPĐT phải huy động mọi nguồn lực, phải ưu tiên cho nguồn nhân lực, thể chế, công nghệ, mới có thể đạt được thành công. Cải cách hành chính, xây dựng CPĐT phải tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục xây dựng chiến lược xây dựng CPĐT giai đoạn 2021 - 2025. Năm 2020, tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý xây dựng CPĐT; hoàn thiện các yếu tố nền tảng của CPĐT; phấn đấu 100% các tỉnh, thành phố xây dựng Trung tâm Điều hành CPĐT, 100% cơ sở dữ liệu quốc gia cơ bản hoàn thành, thúc đẩy việc chia sẻ dữ liệu giữa các Bộ, ngành; các địa phương, các Bộ, ngành phải chống tiêu cực trong xây dựng CPĐT; xây dựng CPĐT đi liền với giảm biên chế, tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước”.

Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo xây dựng thành phố thông minh, đô thị thông minh; nghiên cứu đề xuất xây dựng Trung tâm Giám sát Quốc gia về CPĐT. Yêu cầu Học viện Hành chính Quốc gia đưa nội dung CPĐT vào chương trình đào tạo...

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn