70 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành

Trong mỗi thời kỳ, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng đã góp phần quan trọng vào việc bảo vệ đường lối, quan điểm, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; phát huy dân chủ, kịp thời ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Công minh, chính xác, kịp thời

70 năm qua, ngành Kiểm tra Đảng luôn luôn nhận thức sâu sắc rằng, công tác kiểm tra, giám sát phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, thường xuyên lấy đó là mục tiêu để xây dựng phương hướng, chương trình hành động của mình. Mặc dù có nhiều khó khăn về lực lượng, năng lực, đội ngũ cũng như điều kiện hoạt động nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra của các cấp ủy đảng, ngành Kiểm tra đã từng bước trưởng thành. Trong mọi thời kỳ cách mạng, kể cả những thời điểm thử thách cam go, quyết liệt nhất, đội ngũ các thế hệ cán bộ kiểm tra của Đảng luôn tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm đường lối, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, liên tục bền bỉ phấn đấu để thực hiện nhiệm vụ được giao. Như phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT) và cán bộ chủ chốt cơ quan UBKT Trung ương ngày 16/9/2011:“Mỗi cán bộ làm công tác kiểm tra phải có dũng khí đấu tranh, thật sự công tâm, khách quan, chính trực và hơn ai hết, phải liêm, sạch, không liêm, không sạch thì không nói được người khác, không kỷ luật được người khác. Nhiều người thường vẫn ví các cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng phải là những “Bao Công” của thời nay, phải là những người cộng sản chân chính vừa có dũng khí đấu tranh vừa có lòng nhân ái và nhiều khi phải chịu đựng hy sinh về quyền lợi cá nhân nữa. Tôi thông cảm, chia sẻ khó khăn với các đồng chí, tin tưởng ở bản lĩnh và tấm lòng của các đồng chí đối với Đảng”.

Cùng với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, UBKT các cấp đã thường xuyên thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ do cấp ủy giao, tích cực phục vụ cấp ủy thực hiện nhiều cuộc vận động lớn: Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng làm trong sạch Đảng… Ngoài ra, còn phục vụ cấp ủy kiểm tra, giám sát về sửa chữa thiếu sót, khuyết điểm qua tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng, việc lãnh đạo cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tích cực giải quyết, củng cố những đảng bộ mất đoàn kết, xử lý các điểm nóng ở cơ sở và giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy theo Điều 30, Điều lệ Đảng. Những công việc mà UBKT các cấp đã thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của mình cũng như phục vụ cấp ủy đã luôn thể hiện tư tưởng chỉ đạo trong hoạt động công tác kiểm tra, giám sát là “chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả” với phương châm xử lý “công minh, chính xác, kịp thời”. Vừa có tác dụng góp phần tích cực vào việc giữ gìn kỷ luật của Đảng, làm trong sạch đội ngũ đảng viên, tăng cường sức chiến đấu của Đảng, vừa nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nói riêng và công tác xây dựng Đảng nói chung.

Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng xác định rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát. Nghị quyết nêu: “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác cán bộ kiểm tra, giám sát và tư tưởng; thường xuyên học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng”. Sau Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, nhiệm vụ của ngành Kiểm tra Đảng càng được nâng lên, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng.

Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, yêu cầu phải đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, Nghị quyết nêu: “Nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng về công tác kiểm tra, giám sát để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng... Đổi mới, tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp và chi bộ… Kiện toàn UBKT, tổ chức bộ máy và cán bộ cơ quan UBKT tương xứng, ngang tầm với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao…”. Sau Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Như vậy, từ Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đến Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cho thấy: Đảng ta đã nhận thức ngày càng rõ ràng hơn diễn biến, tính chất nghiêm trọng của tình trạng suy thoái; sự suy thoái về đạo đức, lối sống sẽ dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng; chính vì vậy, việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống đối với cán bộ, đảng viên phải luôn được coi trọng.

Ngành Kiểm tra Đảng tỉnh góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng. Ảnh: MỘNG THƯỜNG

Kiểm tra, giám sát để củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng

Đại hội đại biểu lần thứ XIV Đảng bộ tỉnh xác định rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát: “Cấp ủy các cấp phải tích cực, chủ động và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; nâng cao chất lượng cán bộ kiểm tra và công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên kiểm tra, giám sát những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm. UBKT các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; tăng cường chức năng tham mưu cho cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát…”, thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng bộ trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, nhằm góp phần xây dựng Đảng bộ “Trong sạch, vững mạnh”.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XV, cấp ủy và UBKT các cấp trong tỉnh đã bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và hiện thực hóa các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Cấp ủy, UBKT các cấp đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và tổ chức triển khai, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, tạo được sự chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng bộ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, góp phần củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo, điều hành của Đảng bộ.

UBKT các cấp chủ động thực hiện khá tốt công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; công tác giám sát được thực hiện nghiêm túc; công tác giải quyết tố cáo, khiếu nại, kiểm tra tài chính đảng được chú trọng; việc thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên cơ bản đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục, quy trình; chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát tiếp tục được nâng lên. Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện giải quyết được những vấn đề tồn đọng, nổi cộm ở nhiều lĩnh vực khác nhau, đối với những vấn đề khó khăn, bức xúc ở các địa phương, đơn vị, được cấp ủy kịp thời chỉ đạo tháo gỡ, chấn chỉnh, xác định mục tiêu, giải pháp để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ hằng năm, là tiền đề quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng theo tinh thần Thông báo số 38, ngày 3/8/2017 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020 (Kết luận số 72-KL/TW của Bộ Chính trị khóa X) và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; thực hiện đầy đủ, đồng bộ mục tiêu, quan điểm, các nhóm nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Chiến lược, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong Đảng bộ tỉnh. Công tác xây dựng tổ chức bộ máy cán bộ UBKT các cấp được quan tâm thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định; đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan UBKT các cấp đã phát huy được trình độ, năng lực, sở trường công tác, đáp ứng khá tốt yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của ngành.

70 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành, Ban Kiểm tra - nay là UBKT các cấp đã không ngừng được củng cố và phát triển, có tổ chức theo hệ thống từ Trung ương đến cơ sở, đã xây đắp nên truyền thống vô cùng vẻ vang: “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”. Cấp ủy và UBKT các cấp luôn trân trọng và giữ gìn, khắc phục khó khăn, đem hết tinh thần và nghị lực đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, không ngừng vun đắp và tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm tra Đảng nói chung, ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Cà Mau nói riêng, đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn