Cà Mau đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Phát huy kết quả thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 29, ngày 5/10/2016 về học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Trương Minh Thịnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân Chính Đảng trao thưởng cho các đơn vị đoạt giải tại Hội thi Tìm hiểu tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Đảng ủy Dân Chính Đảng tổ chức. Ảnh: LOAN PHƯƠNG

Mục đích là nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị trước hết là của người đứng đầu; của cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, qua đó góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và triển khai đưa Nghị quyết Đại hội Đảng tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII và các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Theo đó, nội dung tuyên truyền khẳng định kết quả quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tuyên truyền những nội dung cơ bản, giá trị cốt lõi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh: Hệ thống quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, về khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân; về quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, về xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng; về chăm lo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng…

Các quan điểm và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên tất cả; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân; hết lòng thương yêu đồng bào, đồng chí, yêu thương con người; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thật sự là công bộc của nhân dân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội.

Phong cách Hồ Chí Minh: Tuyên truyền những giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức của Người; phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn; phong cách ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần trọng dân, vì dân; phong cách nói đi đôi với làm, đi vào lòng người; nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị, phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương.

Phát hiện, biểu dương, cổ vũ cá nhân, tập thể tiêu biểu có thành tích xuất sắc và bài học kinh nghiệm trong tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05, về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với tuyên truyền, biểu dương điển hình tiên tiến, xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt. Đấu tranh với các thế lực thù địch, cơ hội xuyên tạc, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và công cuộc đổi mới theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Để việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đạt hiệu quả, một mặt các cơ quan thông tin đại chúng trong tỉnh ngoài việc xây dựng kế hoạch tuyên truyền Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị thường xuyên, liên tục một cách có hệ thống, bên cạnh đó phải chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch, thông tin sai trái, xuyên tạc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phủ nhận vai trò, sự lãnh đạo của Đảng cũng như âm mưu “diễn biến hòa bình”, thủ đoạn “tự diễn biến” của các phần tử cơ hội chính trị, các thế lực thù địch.


Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn