Cà Mau nỗ lực đột phá trong tái cơ cấu kinh tế

Ngày 30/6, UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành Quyết định 1116 về việc phê duyệt Đề án Tái cơ cấu kinh tế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Đây có thể là một dấu mốc mang tính tổng lực, nhằm thúc đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu kinh tế của tỉnh trong quá trình hội nhập sắp tới.

Tỉnh tập trung phát triển ngành thủy sản theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng, có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường.

CHÚ TRỌNG PHÁT TRIỂN CHIỀU SÂU

Theo ông Mai Hữu Chinh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Quan điểm và mục tiêu mà tỉnh đặt ra trong việc tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng là dựa trên tiềm năng, lợi thế của tỉnh; kết hợp có hiệu quả phát triển chiều rộng với chiều sâu, chú trọng phát triển chiều sâu; nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; tập trung phát triển các ngành, lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh. Kết hợp hài hòa giữa giải quyết các vấn đề quan trọng, cấp bách với các vấn đề cơ bản, dài hạn, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững; ưu tiên mục tiêu trung và dài hạn; gắn tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc truyền thống tiêu biểu, phát triển kinh tế tri thức, kinh tế xanh, bảo vệ và thân thiện với môi trường, chủ động ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu; củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính ở các ngành, các cấp một cách đồng bộ, vững chắc, có trọng tâm, trọng điểm. Tích cực và chủ động hội nhập quốc tế, tận dụng tối đa những ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do nước ta đã ký kết với các đối tác để đẩy mạnh phát triển các ngành, lĩnh vực thế mạnh của tỉnh.

Tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng kết hợp có hiệu quả phát triển chiều rộng và chiều sâu, chú trọng phát triển chiều sâu; nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực xã hội, nâng cao năng suất lao động nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tập trung phát triển những ngành sản xuất và dịch vụ có tiềm năng lợi thế, có giá trị gia tăng cao. Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới và sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy lợi thế so sánh và chủ động hội nhập quốc tế, phát triển nhanh và bền vững. Đẩy mạnh cải cách hành chính; bảo đảm hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở hoạt động thông suốt, hiện đại, hiệu lực và hiệu quả. Cụ thể: Hình thành và phát triển cơ cấu kinh tế hợp lý, bền vững; điều chỉnh cơ cấu nội bộ ngành, lĩnh vực theo hướng chú trọng ưu tiên những ngành, lĩnh vực mang tính đột phá, có sức tác động và lan tỏa tới các ngành, lĩnh vực khác.

Tỉnh sẽ tái cơ cấu các ngành ngư, nông, lâm nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, xây dựng và phát triển ngành hàng, sản phẩm chủ lực sát với lợi thế và nhu cầu thị trường, hình thành các vùng chuyên canh quy mô lớn.

Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho các ngành, lĩnh vực, địa phương có tiềm năng và lợi thế cạnh tranh. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với điều chỉnh cơ cấu ngành nghề đào tạo, bố trí và sử dụng lao động hợp lý để nâng cao năng suất lao động. Đẩy mạnh cải cách hành chính, các thủ tục hành chính đều thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tuyển dụng, bố trí công chức, viên chức theo đúng Đề án vị trí việc làm. Chủ động hội nhập quốc tế; đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Theo đó, tỉnh đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) giai đoạn 2016 - 2020 tăng bình quân hàng năm 7 - 7,5%; giai đoạn 2021 - 2025 tăng bình quân hàng năm 7,5 - 8%; giai đoạn 2026 - 2030 tăng bình quân hàng năm 8 - 8,5%. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 3.000 USD; năm 2025 đạt khoảng 4.500 USD, năm 2030 đạt trên 6.000 USD. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm 2016 - 2020 bằng khoảng 30% GRDP; bình quân 5 năm 2021 - 2025 bằng khoảng 32% GRDP; bình quân 5 năm 2026 - 2030 bằng khoảng 34 - 35% GRDP. Thu ngân sách nhà nước bình quân 5 năm 2016 - 2020 tăng 17%/năm; bình quân 5 năm 2021 - 2025 tăng 18 - 20%/năm; bình quân 5 năm 2026 - 2030 tăng 21 - 22%/năm. Kim ngạch xuất khẩu năm 2020 đạt 1,7 tỷ USD; năm 2025 đạt khoảng 1,9 - 2 tỷ USD; năm 2030 đạt 2,2 - 2,5 tỷ USD.

ĐẢM BẢO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Cũng theo ông Mai Hữu Chinh: Trên cơ sở Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (điều chỉnh) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh sẽ thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các huyện, thành phố để thực hiện các nội dung, định hướng tái cơ cấu kinh tế, làm cơ sở huy động, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển, đảm bảo phù hợp và phát huy lợi thế của từng ngành, lĩnh vực, từng địa phương, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo phát triển bền vững. Nâng cao tính liên kết, đồng bộ giữa các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành, lĩnh vực có sử dụng đất theo hướng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải tổng hợp, cân đối, phân bổ hợp lý, sử dụng hiệu quả đất đai cho các ngành, lĩnh vực, địa phương; thực hiện lồng ghép, quản lý chặt chẽ yêu cầu bảo vệ môi trường vào các quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, tỉnh sẽ tái cơ cấu các ngành ngư, nông, lâm nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, xây dựng và phát triển ngành hàng, sản phẩm chủ lực sát với lợi thế và nhu cầu thị trường, hình thành các vùng chuyên canh quy mô lớn, áp dụng các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm, tiêu chuẩn quốc tế để nâng cao tính cạnh tranh. Phát triển ngành thủy sản theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng, có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường, hình thành cơ cấu sản phẩm theo nhu cầu thị trường; tập trung sản xuất theo mô hình lớn, luân canh, đúng quy hoạch vùng nuôi; áp dụng công nghệ nuôi sinh thái cho năng suất cao; phát triển các đối tượng nuôi khác có giá trị cao ngoài con tôm. Thu hút đầu tư, xây dựng Cảng tổng hợp Hòn Khoai, Cảng Năm Căn, Cảng biển Sông Đốc trở thành địa bàn phát triển đột phá, cực phát triển quan trọng của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Tập trung phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ, nhất là dịch vụ vận tải biển, hàng hải logistics, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, xuất nhập khẩu gắn với Cảng biển tổng hợp Hòn Khoai, Cảng biển Sông Đốc và Khu kinh tế Năm Căn, làm trung tâm giao lưu và hội nhập quốc tế của cả tỉnh và khu vực ĐBSCL. Khai thác có hiệu quả thế mạnh của các đảo, bờ biển để phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá, du lịch biển: Hòn Khoai, Hòn Chuối, Hòn Đá Bạc…

Kết hợp giữa đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại địa phương với thu hút lực lượng lao động chất lượng cao từ bên ngoài để đáp ứng nhu cầu phát triển, nhất là các ngành đòi hỏi hàm lượng tri thức cao. Khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ. Thúc đẩy mối liên kết ba bên giữa nhà khoa học, tổ chức khoa học và công nghệ - doanh nghiệp - Nhà nước, quan tâm hỗ trợ hoạt động sáng kiến của người dân. Tập trung rà soát tất cả thủ tục hành chính trên các lĩnh vực, kịp thời loại bỏ, sửa đổi theo thẩm quyền đối với những thủ tục hành chính gây khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Cải thiện thứ hạng đối với Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR-index). Thiết lập cơ chế đối thoại giữa các cấp chính quyền trong tỉnh với người dân và doanh nghiệp phù hợp tình hình thực tế ở địa phương, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Huy động tối đa các nguồn lực xã hội để đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trong điều kiện tỷ trọng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước ngày càng giảm, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế, kể cả đầu tư nước ngoài tham gia các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng theo các hình thức phù hợp, đặc biệt quan tâm tạo điều kiện để thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP). Phát huy tối đa vai trò là một cực phát triển của vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL. Đẩy mạnh liên kết kinh tế với các nước trong khu vực ASEAN (Thái Lan, Campuchia…), các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL và các tỉnh lân cận về quy hoạch, đầu tư kết cấu hạ tầng, định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực để tránh chồng chéo, cạnh tranh lẫn nhau, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện kết nối, xây dựng các chuỗi giá trị quy mô lớn kết nối nội vùng, ngoại vùng. Nâng cao nhận thức của cán bộ các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và người dân trong tỉnh về nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau gắn liền với liên kết vùng và hội nhập quốc tế trong giai đoạn phát triển tới. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nâng cao hoạt động kinh tế đối ngoại và hợp tác đầu tư với các nước hoặc địa phương của các nước có trình độ phát triển cao hơn và có tiềm năng về thị trường. Trong quá trình tái cơ cấu kinh tế, giải quyết các vấn đề môi trường và xã hội là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn