Tổng điều tra sẽ đánh giá được tổng thể bức tranh nền kinh tế của tỉnh

LTS: Từ tháng 3/2017, Tổng Cục thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã chính thức thực hiện Tổng điều tra (TĐT) kinh tế năm 2017 trên phạm vi cả nước, theo Quyết định số 1672, ngày 26/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Tại cuộc điều tra này, nhiều số liệu quan trọng được thống kê chính xác để phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước. Báo ảnh Đất Mũi phỏng vấn ông Nguyễn Văn Bé, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Cà Mau, về việc triển khai thực hiện cuộc TĐT kinh tế này.

Một trong những nội dung quan trọng của Tổng điều tra là thu thập thông tin doanh nghiệp. Ảnh: Hoạt động tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cà Mau (phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau). Ảnh: LÂM VĂN ĐỜI

PV: Ông có thể cho biết mục đích, ý nghĩa của cuộc TĐT kinh tế năm 2017?

Ông Nguyễn Văn Bé, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh: Cuộc TĐT kinh tế là một trong 3 cuộc TĐT nằm trong Chương trình điều tra của quốc gia, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định kỳ 5 năm tổ chức một lần. Cuộc TĐT kinh tế năm 2017 nhằm các mục đích: Đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở, lao động của các đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp (HCSN), kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bổ của các cơ sở sản xuất, lao động theo ngành kinh tế, hình thức sở hữu, đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành, địa phương. Biên soạn các chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP), tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) năm 2016 theo Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố, được ban hành theo Quyết định số 715, ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ; các chỉ tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia. Bổ sung số liệu và cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp (DN) dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế, HCSN cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong thời kỳ tiếp theo của ngành thống kê; các Bộ, ngành và địa phương.

Đây là cuộc điều tra có ý nghĩa hết sức quan trọng bởi qua điều tra sẽ đánh giá được tổng thể bức tranh nền kinh tế của tỉnh, làm cơ sở để ban hành các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

PV: Nội dung, phương pháp thực hiện cuộc TĐT kinh tế năm 2017 là gì, thưa ông?

Ông nguyễn Văn Bé: Cuộc TĐT này bao gồm các nội dung và phương pháp như sau: Về nội dung, gồm: Khối DN; Khối HCSN; Khối cơ sở sản xuất cá thể và tôn giáo, tín ngưỡng. Nội dung trên sẽ được triển khai theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ ngày 15/3 triển khai đối với Khối DN và Khối HCSN; giai đoạn 2 từ ngày 1/7 đối với khối cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và tôn giáo tín ngưỡng. Về phương pháp điều tra: Áp dụng kết hợp phương pháp phỏng vấn trực tiếp và gián tiếp.

Đối với Khối DN và HCSN kết hợp sử dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp (điều tra viên đến đơn vị điều tra, hỏi thông tin và ghi vào phiếu) và phương pháp gián tiếp (mời đơn vị điều tra tham dự tập huấn để hướng dẫn ghi phiếu điều tra hoặc điều tra viên gửi phiếu và hướng dẫn đơn vị ghi phiếu). Đối với khối cá thể và tôn giáo áp dụng thống nhất phương pháp phỏng vấn trực tiếp.Trong cuộc điều tra này, các Ban Chỉ đạo TĐT của tỉnh, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn sẽ thực hiện các công việc theo nội dung, phương pháp, tiến độ, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo TĐT Trung ương. Cục Thống kê Cà Mau là cơ quan thường trực sẽ tập trung toàn bộ lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành có liên quan trên địa bàn tỉnh để thực hiện hoàn thành cuộc TĐTquan trọng này.

PV: Thưa ông, cuộc TĐT lần này có những điểm gì mới so với các cuộc TĐT cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp trước đây?

Ông Nguyễn Văn Bé: TĐT kinh tế năm 2017 cơ bản kế thừa nội dung, phạm vi của các cuộc TĐT trước, nhằm đảm bảo tính so sánh của dãy số liệu qua các kỳ TĐT và đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới, cuộc TĐT này có một số điểm mới như sau: Sử dụng nguồn thông tin từ hồ sơ hành chính của ngành Thuế, Kho bạc Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước khác: Y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa - thể thao, thông tin - truyền thông để rà soát, lập danh sách các đơn vị điều tra.

Tên gọi TĐT từ năm 1995 - 2012 là TĐT cơ sở kinh tế, HCSN; năm 2017 với tên gọi TĐT kinh tế. Thời điểm thực hiện các cuộc TĐT trước đây: Tháng 4 thực hiện Khối DN, tháng 7 thực hiện Khối HCSN, Khối tôn giáo, tín ngưỡng và Khối cá thể. Cuộc TĐT kinh tế năm 2017: Tháng 4, thực hiện Khối DN và Khối HCSN; tháng 7 thực hiện Khối tôn giáo, tín ngưỡng và Khối cá thể (chuyển điều tra Khối HCSN từ tháng 7 lên tháng 4).

Nội dung phiếu điều tra tăng 13 loại phiếu so với năm 2012 (năm 2012 có 28 loại phiếu, năm 2017 có 41 loại phiếu). Đối với Khối cá thể ngành chọn mẫu năm 2017 tăng 15 nhóm ngành so với trước (năm 2012 là 111 nhóm ngành, năm 2017 là 126 nhóm ngành). Đổi mới, bổ sung một số chỉ tiêu, trong đó có nhóm chỉ tiêu hỏi ý kiến cơ sở (doanh thu 100 triệu đồng/năm trở lên) về tiếp cận vốn và dự kiến đăng ký hoạt động theo mô hình DN hay không?

PV: Một trong những nội dung quan trọng trong cuộc TĐT kinh tế năm 2017 phải thực hiện là thu thập thông tin chuyên đề về DN. Những thông tin này có ý nghĩa như thế nào trong việc đánh giá “sức khỏe” DN ?

Ông Nguyễn Văn Bé: Hiện nay, ở nhiều quốc gia có nền kinh tế phát triển, kiểm tra “sức khỏe DN” đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu và hết sức quan trọng, giúp đánh giá toàn diện chất lượng hoạt động kinh doanh. Ở Việt Nam, nhu cầu kiểm tra sức khỏe DN lại càng cao, vì tới 95% là DN nhỏ và siêu nhỏ. Những DN này sẽ phải đương đầu với các thách thức của phát triển và hội nhập, khi hàng loạt hiệp định thương mại tự do vừa được ký kết và đàm phán thành công sẽ khiến môi trường kinh doanh trở nên cạnh tranh hơn, đòi hỏi những cải tiến nhanh và hiệu quả hơn.

Cũng như các cuộc TĐT trước đây, cuộc TĐT kinh tế năm 2017 sẽ tiến hành rà soát danh sách DN có đến thời điểm ngày 31/12/2016 trên phạm vi cả nước và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trên cơ sở danh sách nền do Tổng Cục thuế, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cung cấp và kết quả điều tra của ngành Thống kê) và cuối cùng là có sự thống nhất giữa các cơ quan trong phân loại tình trạng hoạt động của DN: Số DN thực tế đang hoạt động; DN đang đầu tư chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh; số DN tạm ngừng kinh doanh (với tổng thời gian ngừng sản xuất kinh doanh liên tiếp không quá 2 năm); số DN ngừng hoạt động, chờ giải thể, phá sản; số DN không tìm thấy hoặc không xác minh được.

Từ kết quả rà soát, tiến hành điều tra theo 6 nhóm thông tin theo quy định trong phương án. Với kết quả rà soát, thu thập thông tin của cuộc TĐT nêu trên sẽ đánh giá toàn cảnh bức tranh DN của cả nước nói chung và tỉnh Cà Mau nói riêng. Trên cơ sở đó sẽ giúp cho các nhà kinh tế, các đơn vị có liên quan có cơ sở để đánh giá tình hình “sức khỏe” của DN.

PV:Cảm ơn ông!


Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn