Sớm hoàn tất giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công

Tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) năm 2017, vừa qua, Đoàn kiểm tra tỉnh đã đến làm việc tại Sở Tài chính.

Đoàn kiểm tra kiến nghị đơn vị sớm hoàn tất giải quyết TTHC lên Cổng dịch vụ công của tỉnh, bảo đảm theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chưa xác định đầy đủ mục tiêu cụ thể trong CCHC

Qua kiểm tra cho thấy, Sở đã ban hành các kế hoạch CCHC, kiểm tra và tuyên truyền CCHC năm 2017, nhìn chung cơ bản đảm bảo về nội dung và hình thức theo quy định. Tuy nhiên, có nội dung kế hoạch CCHC chưa bám sát kế hoạch CCHC của tỉnh (về cải cách tổ chức bộ máy), chưa xác định đầy đủ mục tiêu cụ thể và gắn với kế hoạch thực hiện Đề án đẩy mạnh CCHC của Sở. Nhiệm vụ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và nâng cao đội ngũ cán bộ, công chức đưa vào nhiệm vụ cải cách thể chế là chưa phù hợp, trùng lặp nhiệm vụ. Mục tiêu cụ thể của kế hoạch tuyên truyền CCHC chưa bám sát mục tiêu Kế hoạch tuyên tuyền CCHC của tỉnh.

Trong những tháng đầu năm, đơn vị đã ban hành 2 văn bản triển khai thực hiện nhiện vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2017; nội dung các văn bản cơ bản đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên, văn bản Kế hoạch số 05 về thực hiện nhiệm vụ CCHC và kiểm soát TTHC năm 2017 là chưa phù hợp, nhầm lẫn sang phần nhiệm vụ CCHC. Một số mục tiêu trong kế hoạch chưa đảm bảo tính khả thi, như: Công tác đơn giản hóa TTHC; hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC; thực thi TTHC; sơ đồ hóa và công khai sơ đồ hóa TTHC… Chưa xác định mục tiêu cụ thể, giải pháp, lộ trình thực hiện, thời gian thực hiện và thời gian hoàn thành, đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện cho từng mục tiêu cụ thể…, nên khó triển khai thực hiện trên thực tế.

Sở đã rà soát, lập danh mục đối với 38 TTHC để thực hiện việc cắt giảm theo quy định. Thực tế, Sở đã cắt giảm theo thẩm quyền là 17 thủ tục, chưa cắt giảm 13 thủ tục; Chủ tịch UBND tỉnh cắt giảm 8 TTHC liên thông. Tỷ lệ thời gian cắt giảm từ 22% - 75% tính trên từng thủ tục được cắt giảm. Tuy nhiên, còn một số thủ tục có điều kiện cắt giảm nhưng chưa được cắt giảm, những thủ tục đã cắt giảm nhưng chưa đảm bảo vì còn có điều kiện cắt giảm nhiều hơn.

27/38 TTHC được tiếp nhận tại trung tâm giải quyết TTHC

Đã qua, Sở Tài chính đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Quyết định 668/QĐ-STC ngày 6/6/2016). Do quy chế được ban hành trước thời điểm Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh đi vào hoạt động (trong đó Sở Tài chính có 27/38 TTHC được tiếp nhận tại Trung tâm) và Sở vận hành chính thức hệ thống một cửa điện tử, nên một số nội dung của Quy chế không còn phù hợp, như: Quy trình xử lý hồ sơ, quy chế phối hợp trong giải quyết hồ sơ, hệ thống phần mềm để luân chuyển hồ sơ, phân định thời gian giải quyết hồ sơ.

Bên cạnh đó, đơn vị đã thực hiện chuyển 27/38 TTHC về tiếp nhận tại Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh, bước đầu giải quyết khá tốt các TTHC. Tuy nhiên, vẫn còn sai sót trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, như chưa cập nhật phiếu tiếp nhận và trả kết quả, phiếu luân chuyển hồ sơ (có trong hệ thống một cửa điện tử) vào hồ sơ. Số lượng giải quyết TTHC cập nhật trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh chưa đầy đủ 100% của đơn vị. Khối lượng hồ sơ giải quyết nhiều, liên quan đến nhiều nội dung thẩm định phức tạp, nên một số TTHC giải quyết chưa thật sự bảo đảm kịp thời (một số hồ sơ phải trao đổi qua lại nhiều lần). Quy trình kiểm soát hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến và các quy chế phối hợp trong giải quyết TTHC đang được hoàn thiện (bao gồm cả TTHC tiếp nhận tại Trung tâm và TTHC tiếp nhận tại đơn vị, TTHC trên phần mềm chuyên ngành) nên quá trình kiểm soát hồ sơ trễ hẹn chưa thật sự chặt chẽ.

Do đặc thù nên đơn vị được trang bị phần mềm chuyên ngành (phần mềm cấp mã số quan hệ ngân sách), cùng với đó việc giải quyết TTHC từ các cơ quan, đơn vị gửi đến vẫn thực hiện trên hệ thống mạng VIC; nên đơn vị phải xử lý trên nhiều hệ thống khác nhau, dẫn đến khả năng kiểm soát, thống kê và theo dõi tiến độ giải quyết TTHC còn hạn chế.

Từ hạn chế trên, Đoàn kiểm tra kiến nghị Sở Tài chính nên ban hành quyết định mới theo hướng bảo đảm phân công trách nhiệm rõ ràng giữa các bộ phận trong giải quyết TTHC (kể cả TTHC tiếp nhận tại Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh), quy định rõ trách nhiệm và cơ chế phối hợp trong giải quyết TTHC (quy định rõ thời gian xử lý tại từng bộ phận. Riêng đối với các TTHC có liên thông với các ngành và Văn phòng UBND tỉnh thì trình UBND tỉnh ban hành quy định). Bên cạnh đó, sớm hoàn tất giải quyết TTHC lên Cổng dịch vụ công của tỉnh, bảo đảm theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn