Nhận thức phải “chín”, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn…

Đó là phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vào sáng nay 29/6, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Kinh tế Trung ương tổ chức. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cùng dự.

Điểm cầu Cà Mau tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XII về đổi mới phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và đưa nền kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của ngành kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nội dung trọng tâm của các nghị quyết lần này là những định hướng lớn mang tính đột phá về thể chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân. Đây là những chủ thể rất quan trọng, là nơi tạo ra của cải vật chất chủ yếu của nền kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ cho biết, hiện nay cả nước còn 652 doanh nghiệp nhà nước, đóng góp gần 30% GDP, tổng tài sản trên 3 triệu tỷ đồng, vốn sở hữu trên 1,3 triệu tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 161 ngàn tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 246 ngàn tỷ đồng. Khu vực kinh tế tư nhân hiện chiếm gần 40% GDP, đóng góp vai trò chủ đạo, tạo ra nhiều việc làm cho người lao động.

Những quan điểm, tinh thần chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lớn trong các nghị quyết Trung ương 5, khóa XII cần được quán triệt sâu sắc, tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức, thống nhất hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trước nhất là đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, các địa phương. Theo Thủ tướng Chính phủ, việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị nhằm giúp cán bộ nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII, đồng thời vận dụng những mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp, để các cấp, các ngành, các địa phương xây dựng chương trình hành động, đề cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện, nói đi đôi với làm, tránh nói nhiều mà làm ít, triển khai thực hiện nghị quyết một cách có hiệu quả.

Nêu lên những thành tựu và những hạn chế trong phát triển kinh tế đã qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Nhiều doanh nghiệp nhà nước còn hoạt động kém hiệu quả, kinh tế tập thể chậm đổi mới, kinh tế tư nhân chưa thật sự trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế hiệu quả chưa cao.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị cần thống nhất nhận thức những nội dung cốt lõi của nghị quyết. Hoàn thiện thể chế kinh tế đồng thời phải đi đôi đổi mới tổ chức bộ máy cán bộ, hệ thống chính trị.

Cần cơ cấu lại, cổ phần hóa và đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, để doanh nghiệp nhà nước tập trung vào những lĩnh vực then chốt, thiết yếu, những địa bàn quan trọng, quốc phòng - an ninh...; khuyến khích, tạo điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển.

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao cần chỉ đạo, xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả chương trình hành động triển khai các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5, khóa XII của Đảng gắn với thực tiển của ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị; xây dựng chương trình hành động ở từng cấp ủy, cơ quan, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Để triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương thì nhận thức phải “chín”, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn, phương pháp phải đúng, hành động phải quyết liệt, khen thưởng và kỷ luật phải thật sự nghiêm minh”.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn