10 nội dung quan trọng trong năm 2018

Để hoạt động cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả hơn, UBND tỉnh xác định 10 phương hướng quan trọng cần tập trung trong năm 2018.

Mục tiêu đặt ra trong năm 2018, tỉnh Cà Mau sẽ công bố 100% thủ tục hành chính theo quy định.

Theo đó, địa phương cần triển khai thực hiện kịp thời, có chất lượng các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương về CCHC; ban hành kịp thời, chất lượng các kế hoạch về CCHC năm 2018; tổ chức tổng kết Đề án CCHC năm 2016 - 2017.

Nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh trong việc tham mưu, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh, phấn đấu trong năm 2018 hoàn thành 100% chương trình lập quy của tỉnh; tăng cường kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ kịp thời những văn bản không còn phù hợp.

Công bố kịp thời 100% thủ tục hành chính (TTHC) theo quy định; tiếp tục rà soát, tập trung rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện TTHC; xử lý nghiêm và kịp thời những cá nhân, đơn vị cố tình gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC.

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Giải quyết TTHC của tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị; các đơn vị cấp huyện, cấp xã đưa 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; rà soát, sắp xếp bố trí công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp vị trí việc làm và có khả năng ứng xử tốt để làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Thực hiện cải cách tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở; thực hiện nghiêm túc, đúng thực chất việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức hàng năm để đưa ra khỏi bộ máy những công chức, viên chức trì trệ, không hoàn thành nhiệm vụ, nhằm tạo sự chuyển biến về tinh thần, trách nhiệm làm việc của công chức, viên chức, nhất là đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Nâng cao hiệu quả và bảo đảm thực hiện đúng các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí đối với các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; bảo đảm thu, chi đúng quy định, hiệu quả.

Tăng cường trao đổi văn bản điện tử trong các hoạt động chuyên môn của cơ quan nhà nước; nâng cao chất lượng sử dụng phần mềm VIC, sử dụng chữ ký số; nâng cấp, mở rộng phần mềm Một cửa điện tử (ISO điện tử) giai đoạn 3 và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; triển khai thực hiện có hiệu quả các dịch vụ bưu chính công ích theo tinh thần cạnh tranh lành mạnh, nhằm đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người dân, doanh nghiệp.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra CCHC tại các cơ quan, đơn vị; gắn kết quả thực hiện công tác CCHC với việc xem xét, đánh giá, sử dụng và bố trí cán bộ, công chức, viên chức; xem xét, xử lý kịp thời các kiến nghị, đề xuất hợp lý về CCHC của cá nhân, tổ chức.

Nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; Tổ công tác liên ngành giúp Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các vướng mắc cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn