Mặt trận Tổ quốc các cấp phải khẳng định vị trí trong lòng nhân dân

LTS: Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp thống nhất hành động của các tổ chức thành viên và các cấp chính quyền, hoạt động của Ủy ban MTTQ các cấp có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng. Trước thềm Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024, Báo ảnh Đất Mũi có phỏng vấn ông Phan Mộng Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Các cuộc vận động đi vào chiều sâu và tạo được sự đồng thuận

Ông Phan Mộng Thành Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnhÔng Phan Mộng Thành Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

* Ông có thể cho biết những kết quả nổi bật của hoạt động MTTQ tỉnh trong nhiệm kỳ qua?

Ông Phan Mộng Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Nhiệm kỳ qua, bộ máy tổ chức MTTQ các cấp được củng cố, kiện toàn từ tỉnh đến cơ sở. Đội ngũ cán bộ Mặt trận được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ mọi mặt và từng bước được chuẩn hóa. Các hình thức tập hợp nhân dân ngày càng đa dạng, phong phú, thiết thực hơn, nhất là các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì ngày càng đi vào chiều sâu và tạo được sự đồng thuận của xã hội, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng và lợi ích thiết thân của các tầng lớp nhân dân: Việc làm, nhà ở, giảm nghèo; chăm lo đối tượng chính sách, đồng bào các tôn giáo, dân tộc, đồng bào nghèo; tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện, khuyến học, khuyến tài; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân…

Qua triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, kết quả đến nay, toàn tỉnh có 233.063/286.301 hộ đạt chuẩn văn hóa, 636/949 ấp, khóm đạt chuẩn văn hóa; có 29/82 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí, 33 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, 15 xã đạt từ 7 - 9 tiêu chí và có 4 phường đạt chuẩn Văn minh đô thị.

Hoạt động “Vì người nghèo”, thực hiện chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, sau nhiều năm triển khai thực hiện, đến nay không ngừng phát triển mở rộng, nâng cao chất lượng. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã vận động Quỹ Vì người nghèo được 498,86 tỷ đồng, trong đó tiền mặt 311,2 tỷ đồng, vật chất quy ra tiền 187,66 tỷ đồng.

Song song với các hoạt động trên, MTTQ còn thể hiện vai trò tích cực trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Trong đó, nổi bật là Mặt trận phát huy vai trò tích cực trong việc tham gia hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kết quả, bầu cử được 7 đại biểu Quốc hội, 54 đại biểu HĐND tỉnh, 314 đại biểu HĐND cấp huyện và 2.871 đại biểu HĐND cấp xã.

Đặc biệt, sau khi quán triệt văn bản của Trung ương, sự chỉ đạo trực tiếp và kịp thời của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh tiến hành củng cố, rà soát tổ chức, bộ máy MTTQ nhằm tập trung chuẩn bị tốt cho công tác đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX. Kết quả, đến nay có 101/101 xã, phường, thị trấn đã tổ chức thành công đại hội, kết quả có 76 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, 25 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy được bầu làm Chủ tịch; 9/9 huyện, thành phố đã tổ chức thành công đại hội, đảm bảo đúng theo thời gian, kế hoạch đề ra.

Chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết của Mặt Trận không ngừng phát triển, góp phần chăm lo đời sống đồng bào nghèo.Chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết của Mặt Trận không ngừng phát triển, góp phần chăm lo đời sống đồng bào nghèo.

Phải thực sự tạo được vị trí chính trị - xã hội trong tình hình mới

* Thưa ông, còn những khó khăn, hạn chế nào trong nhiệm kỳ qua và giải pháp cho thời gian tới?

Ông Phan Mộng Thành: Những khó khăn, hạn chế đó là: Công tác vận động, tập hợp nhân dân vào tổ chức đoàn thể, các tổ chức xã hội để tham gia thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua từng lúc, từng nơi còn hạn chế. Phương thức vận động, tập hợp một số nơi còn chậm đổi mới; việc nắm bắt và phản ánh bức xúc, khó khăn đột xuất trong đời sống nhân dân có nơi có việc chưa kịp thời. Một số hoạt động nhằm tập hợp nhân dân còn nặng về số lượng mà chất lượng và hiệu quả chưa cao. Công tác phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền chưa được phát huy đúng mức. Công tác đối ngoại nhân dân ở nhiều nơi chưa được chú trọng, chỉ dừng ở mức độ tuyên truyền, thông tin đối ngoại. Bộ máy và phương thức hoạt động của Mặt trận ở một số địa phương còn bị động, chưa đáp ứng tích cực với việc nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ trong giai đoạn hiện nay. Việc phát huy vai trò Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam, hội đồng tư vấn, ban tư vấn, đội ngũ cộng tác viên một số địa phương chưa nhiều.

Giải pháp tháo gỡ là phải bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, tăng cường phối hợp với các cơ quan chính quyền, các tổ chức thành viên và nắm chắc tình hình nhân dân, lắng nghe ý kiến của địa phương, cơ sở. Xác định rõ nội dung trọng tâm, đúng chức năng của Mặt trận, quyết liệt tổ chức thực hiện, đảm bảo rõ việc, rõ kết quả; không triển khai cùng lúc nhiều chương trình mà hiệu quả thấp. Xác định trọng tâm, trọng điểm bắt đầu từ Trung ương, thống nhất phổ biến đến cơ sở.

Các cuộc vận động, phong trào phải thiết thực, lấy chất lượng làm mục tiêu cơ bản, không chạy theo số lượng; xác định nội dung trọng tâm trong từng giai đoạn để tổ chức thực hiện và có sơ kết, định lượng đánh giá kết quả rõ ràng, tránh dàn trải. Chú trọng hơn nữa công tác tổ chức, cán bộ đảm bảo chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả. Cán bộ Mặt trận phải nắm chắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kiến thức về Mặt trận; nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác.

Công tác chuẩn bị đại hội Mặt trận các cấp được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh quan tâm, triển khai sâu rộng, đặc biệt đối với đề án nhân sự, chú trọng tính đại diện của đầy đủ các giới, ngành, đặc biệt là các thành phần tôn giáo, dân tộc và những người có trình độ, tâm huyết với công tác Mặt trận. Theo đó, có 79 đại biểu chính thức (trong đó 19 đại biểu nữ, 7 đại biểu dân tộc, 3 đại biểu tôn giáo và 23 đại biểu ngoài Đảng). Dự kiến Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh diễn ra trong 2 ngày 18 và 19/7 tới.

* Theo ông, để phát huy vai trò, vị trí của MTTQ trong tình hình mới, MTTQ các cấp cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ gì?

Ông Phan Mộng Thành: Để phát huy vai trò, vị trí của MTTQ ở địa phương trong giai đoạn cách mạng mới, MTTQ các cấp cần tập trung thực hiện một số vấn đề trọng tâm, đó là: Ủy ban MTTQ các cấp quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ mới. Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên cần đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động trong nhân dân, mà trọng tâm là nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giảm nghèo bền vững, và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với thực hiện thật tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó cần tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua làm kinh tế giỏi, chăm lo cho người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, khuyến học khuyến tài, hoạt động từ thiện xã hội... Từng cấp phải có chương trình, dự án và chỉ tiêu phấn đấu cụ thể, hàng năm xóa bao nhiêu hộ nghèo, ấp nghèo trên địa bàn.

Tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội, đây là một trong những hoạt động trọng tâm của Ủy ban MTTQ các cấp trong thời gian tới. Thực hiện tốt nội dung này chính là nhằm khẳng định vị trí, vai trò của MTTQ trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Tập trung nâng cao chất lượng và đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ các cấp và ban công tác Mặt trận ở ấp, khóm. Thực hiện tốt hơn Quy chế phối hợp hoạt động giữa Ủy ban MTTQ với HĐND và UBND. MTTQ các cấp phải khẳng định được vị trí trong lòng nhân dân, được dân hiểu, trân trọng, từ đó có nhiều đóng góp, thực sự tạo được vị trí chính trị - xã hội trong tình hình mới.

* Xin cảm ơn ông!

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn