Phú Tân thành tựu sau hơn 10 năm tái lập

Ngày 1/1/2004, huyện Phú Tân được tái lập sau 20 năm sáp nhập, chia tách với huyện Cái Nước. Điểm xuất phát thấp, nền kinh tế chủ yếu là sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp; cơ sở hạ tầng lạc hậu, thiếu thốn; đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Tân đã đoàn kết, đổi mới, tạo sức mạnh tổng hợp, đưa huyện từng bước phát triển ổn định, vững vàng hướng tới tương lai.

Hơn 10 năm qua, huyện Phú Tân đã vận dụng đúng đắn, sáng tạo các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh vào thực tiễn địa phương, tổ chức thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên, giữ vững ổn định xã hội.

Diện mạo nông thôn mới xã Phú Mỹ.

NỀN KINH TẾ PHÁT TRIỂN THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP HÓA

Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thống nhất từ huyện đến cơ sở. Sau hơn 5 năm, đến nay toàn huyện thực hiện đạt 129/148 tiêu chí. Tổng nguồn vốn đầu tư trên địa bàn năm 2016 gần 218 tỷ đồng, trong đó xã Tân Hải, xã Tân Hưng Tây, Việt Thắng được công nhận đạt chuẩn năm 2015. Phấn đấu hết năm 2016, huyện có thêm xã Phú Mỹ đạt chuẩn.

Huyện tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thu hút được nhiều dự án đầu tư nội lực và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện. Đến nay đã hình thành rõ nét nền kinh tế phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hiện, tỷ trọng các ngành kinh tế tính theo giá trị tăng thêm: Công nghiệp - xây dựng đạt 34,57%; các ngành dịch vụ đạt 29,61%; ngư, nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 35,73%. Cơ cấu vùng kinh tế có bước chuyển dịch theo hướng hình thành các vùng động lực phát triển kinh tế kết hợp giữa vùng chuyên canh sản xuất ngư, nông, lâm nghiệp và các khu tiểu thủ công nghiệp, các ngành dịch vụ dần ổn định. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 2016 tăng 110% so với thời điểm năm 2004.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII xác định ba khâu đột phá kinh tế là: Phát triển nhanh và bền vững các ngành ngư, nông, lâm nghiệp và công nghiệp, dịch vụ; xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, kiên cố hóa trường học; phát triển nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ đồng thời là cụm tiểu thủ công nghiệp, ngư, nông, lâm nghiệp phía tây của tỉnh.

Khi mới tái lập huyện, Phú Tân chỉ có 112 doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa, đến nay toàn huyện đã có 1.131 DN và hộ sản xuất kinh doanh; đã thành lập được Hiệp hội Thủy sản; Hội DN nhỏ và vừa của huyện đi vào hoạt động nền nếp. Các DN hoạt động có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống cho nhân dân. Sản xuất ngư, nông, lâm nghiệp, kết hợp nuôi trồng thủy sản phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn sản xuất với chế biến và thị trường, góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

Nhịp sống sôi động tại nội ô thị trấn Cái Đôi Vàm.

NUÔI TRỒNG THỦY SẢN BỀN VỮNG

Huyện coi trọng ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, thay đổi cơ cấu mùa vụ cây trồng, vật nuôi, tạo bước đột phá về phát triển thủy sản là chủ lực. Năng suất khai thác, nuôi trồng từ 46.000 tấn năm 2004, hiện tăng lên 55.525 tấn. Nhiều mô hình đa canh cho thu nhập từ 300 - 500 triệu đồng/năm.

Diện tích nuôi trồng tăng dần nhờ khai thác có hiệu quả diện tích đất rừng tôm kết hợp luân canh và đa cây - con trên cùng đơn vị diện tích, thông qua việc thực hiện các dự án luân canh, một vụ lúa - một vụ tôm. Đến nay, diện tích nuôi tôm công nghiệp toàn huyện là 2.378ha, năng suất bình quân đạt 5 - 7 tấn/ha; diện tích nuôi tôm quảng canh cải tiến trên 17.000ha, năng suất bình quân 6 tấn/ha, tăng gấp gần 3 lần so với năm 2004.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII thành các nghị quyết chuyên đề của cấp ủy, chính quyền để chỉ đạo sản xuất ngư, nông, lâm nghiệp. Áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến, các loại giống mới có năng suất cao được đưa vào sản xuất. Khai thác và nuôi trồng từng bước trở thành ngành sản xuất chính.

Những năm gần đây, giá trị tăng thêm bình quân đầu người đạt 37 triệu đồng, gấp hơn 4 lần so với năm 2004, an ninh lương thực được bảo đảm. Trên địa bàn huyện không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,76%.

Kết cấu hạ tầng, xây dựng cơ bản được quan tâm, hệ thống đường giao thông do huyện quản lý có hơn 80km lộ nhựa, 100% xã có đường ô tô về tới trung tâm. Giao thông nông thôn, thủy lợi được đầu tư đáp ứng nhu cầu đi lại và sản xuất của nhân dân. Các dự án điện nông thôn được đầu tư, nâng cấp, đảm bảo đủ nguồn điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, văn nghệ, thể thao… có nhiều tiến bộ. Chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn ở các cấp học, ngành học được duy trì; cơ sở vật chất trường, lớp ngày càng phát triển theo hướng đồng bộ, số phòng học kiên cố hóa đạt 100%. Phong trào xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia được đẩy mạnh, đến nay toàn huyện có 23 trường đạt chuẩn. Tất cả các xã, thị trấn đều đã hoàn thành phổ cập trung học cơ sở, tiểu học và hoàn thành phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi. Chất lượng đội ngũ giáo viên được nâng lên theo hướng đạt chuẩn, trên chuẩn đối với từng ngành học, cấp học. Công tác xã hội hóa giáo dục được thực hiện có hiệu quả nhằm huy động mọi nguồn lực đầu tư cho giáo dục.

Hệ thống đào tạo nghề trên địa bàn được nâng cấp, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có kỹ thuật, phục vụ cho nhu cầu phát triển của địa phương. Cơ sở vật chất phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân được xây dựng mở rộng, tăng cường. Đến năm 2016, bình quân có 14,68 giường bệnh/vạn dân, có 1 bác sĩ/vạn dân, 100% xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế (giai đoạn 1). Văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao phát triển mạnh và đạt nhiều thành tích. Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống được chú trọng.

Công tác quốc phòng địa phương được tăng cường, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các cấp ủy đảng, chính quyền đã quán triệt và thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế đi đôi với củng cố quốc phòng - an ninh; thường xuyên chăm lo, xây dựng lực lượng vũ trang trong sạch, vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, vững mạnh về mọi mặt. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở được đổi mới; hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp được nâng lên. Việc kiểm điểm phê bình, tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đạt nhiều kết quả, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước trong toàn xã hội. Công tác tập hợp, vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ngày càng hiệu quả, góp phần vào sự ổn định, phát triển của địa phương.

Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Tân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII, hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế, xây dựng Phú Tân là huyện nông thôn mới vào năm 2020.


Với những đóng góp và thành tích to lớn trong hai cuộc kháng chiến và hơn 10 năm kể từ khi tái lập, huyện Phú Tân đã có 2 tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng Ba, 10 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, 21 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Huyện 2 lần được Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua toàn quốc. Cán bộ và nhân dân huyện Phú Tân năm 2015 vinh dự được Chính phủ tặng thưởng Bằng khen về phong trào xây dựng nông thôn mới.Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn