Sở Thông tin và Truyền thông: Không có hồ sơ giải quyết trễ hạn

Thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (CCHC). Nổi bật là tất cả các hồ sơ phát sinh từ đầu năm đến nay đều được giải quyết trước hạn; không có hồ sơ trễ hạn.

Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đơn vị đã xác định đầy đủ số lượng TTHC theo cơ chế một cửa. Sở đã ủy quyền cho Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh tiếp nhận và trả kết quả; cùng với Trung tâm thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC cho các tổ chức, cá nhân bảo đảm theo quy định. Phối hợp với Trung tâm thực hiện niêm yết công khai TTHC và đăng tải 40/40 thủ tục (10 thủ tục cung cấp mức độ 4, có 30 thủ tục cung cấp mức độ 3) và cập nhật 38 hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử (2 hồ sơ nộp trực tuyến).

Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ động tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành đầy đủ các kế hoạch triển khai, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Tất cả 38 hồ sơ phát sinh đều được tiếp nhận tại Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh. Kết quả giải quyết đều trước hạn; không có hồ sơ trễ hạn.

Sở đã chủ động tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành đầy đủ các kế hoạch triển khai, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị để báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Qua kiểm tra thực tế tại 4 sở, 9 đơn vị cấp huyện và 27 đơn vị cấp xã, Đoàn kiểm tra CCHC tỉnh nhận thấy, việc ứng dụng công nghệ thông tin tại hầu hết các sở, đơn vị cấp huyện và một số đơn vị cấp xã thực hiện tương đối tốt. Cụ thể, tỷ lệ xử lý văn bản đi, đến và cán bộ, công chức, viên chức sử dụng phần mềm VIC đạt từ 80% trở lên; đăng tải đầy đủ lịch làm việc của lãnh đạo đơn vị, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên phần mềm một cửa điện tử; đăng tin, bài để tuyên truyền trên trang thông tin điện tử và sử dụng chữ ký số đối với một số văn bản hành chính thông thường; cập nhật việc xử lý hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử…

Ngoài ra, một số mặt công tác khác như: Cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công; áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 cũng đạt nhiều kết quả nổi bật. Điều này thể hiện được vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo Sở đã chỉ đạo, điều hành có nhiều đổi mới, sáng tạo, thể hiện rõ quyết tâm chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững về chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp. Nền hành chính của Sở có nhiều thay đổi theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, gần dân, phục vụ tốt hơn cho người dân, cộng đồng doanh nghiệp, đáp ứng mục tiêu cải cách.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn