Tổng kết thực hiện nội dung thông tin và truyền thông thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 – 2020

Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cà Mau.

Theo báo cáo tổng kết thực hiện Dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020, các bộ, cơ quan Trung ương, các cơ quan báo chí sản xuất các sản phẩm thông tin, tuyên truyền về công tác giảm nghèo dưới nhiều hình thức khác nhau.

Cụ thể, đã mở 350 lớp tập huấn cho 26.000 lượt cán bộ tuyên truyền viên; sản xuất 2.850 chương trình phát thanh, 281 chương trình truyền hình; 5.025 chuyên san, 460.000 tờ rơi, tờ gấp; 42.745 cuốn sách chuyên đề; 76 buổi toạ đàm, 798 cuộc đối thoại chính sách với trên 71 ngàn lượt người dự; xuất bản 36 đầu sách chuyên đề về giảm nghèo…

Thực hiện hỗ trợ 9.694 ti vi và 4.058 radio cho các hộ nghèo; nâng cấp 582 điểm tuyên truyền cổ động ngoài trời ở 356 xã nghèo; thiết lập 7 cụm thông tin cơ sở, phát động tin nhấn vì người nghèo.

Ngoài ra, Hội nghị còn nghe báo cáo về tiêu chí, nội dung thành phần về TT&TT trong chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020; cùng những mục tiêu đề xuất cho giai đoạn 2021 – 2025 như: đảm bảo 100% số xã được gắn mã bưu chính đến từng hộ dân, xây dựng các nền tảng cơ sở dữ liệu phục vụ sản xuất nông nghiệp và quảng bá sản phẩm, có ít nhất 98% số xã đạt tiêu chí số 8 (TT&TT) theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới…

Hội nghị xác định, giai đoạn 2021- 2025, cần tập trung tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông về công tác giảm nghèo; xây dựng, phát triển mạng lưới cán bộ tuyên truyền viên, báo cáo viên về giảm nghèo từ Trung ương tới cơ sở; tăng cường hoạt động trang thông tin điện tử.

Trong nội dung giảm nghèo về thông tin giai đoạn 2021-2025, có một số nhiệm vụ: Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền cho cán bộ TT&TT cơ sở; thiết lập bảng tin điện tử công cộng tại trung tâm các huyện để phổ biến thông tin thiết yếu đến người dân ở huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao; hỗ trợ vận hành điểm cung cấp xuất bản phẩm, quảng bá, phổ biến các ấn phẩm truyền thông ở các xã khó khăn; tăng cường nội dung thông tin thiết yếu và chuyển đổi số trong hoạt động thông tin tuyên truyền phục vụ giảm nghèo về thông tin.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *