Tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, tránh hình thức

Ảnh: Loan Phương.

Theo đó, các cấp ủy đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc triển khai các hoạt động và tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, tránh hình thức. Quan tâm lãnh đạo việc bình xét gia đình, ấp, khóm đạt các danh hiệu văn hóa đúng quy định; biểu dương, khen thưởng các tập thể, gia đình, cá nhân, những tấm gương tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, chỉ đạo và trực tiếp tham gia các hoạt động “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” với nhân dân ở khu dân cư.

Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2017 đạt hiệu quả cao nhất; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về lòng yêu nước, truyền thống đoàn kết và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; về kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết về phương hướng, nhiệm của Tỉnh ủy, của địa phương, đơn vị năm 2017; sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua ở địa phương và biểu dương, khen thưởng những gương điển hình “Người tốt, việc tốt”, gia đình văn hóa…

Tiếp tục vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng đóng góp công sức, vật chất để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, trợ giúp người nghèo, gia đình chính sách; xây dựng các mô hình tự quản bảo vệ môi trường ở khu dân cư; mô hình tự quản, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tham gia giám sát và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác thông tin tuyên truyền, cổ động Kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư, gắn với tuyên truyền Kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống cách mạng của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau (13/12/1940 – 13/12/2017), góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế – xã hội năm 2017 ở cơ quan, đơn vị.

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội ở cơ sở tổ chức sinh hoạt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư đúng quy định, vào thời gian thích hợp, tạo điều kiện thuận lợi để đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia đông đủ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *