Triển khai các bài học lý luận dành cho đoàn viên

Anh Nguyễn Hoàng Đạo – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cà Mau.

Tại hội nghị, 30 đại biểu là thành viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư, Phó Bí thư các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc tỉnh được nghe 4 chuyên đề, gồm: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Theo kế hoạch năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tổ chức thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong toàn Đoàn học tập các bài học lý luận chính trị, đảm bảo 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên hoàn thành việc học tập.

Thông qua việc học tập các bài lý luận chính trị giúp cho cán bộ Đoàn, đoàn viên nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; góp phần hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác, góp phần đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên ngày càng phát triển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *