Triển khai chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”

Mục đích của kế hoạch nhằm xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, nhất là phong cách lãnh đạo của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Quy định 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”; quy định về những điều đảng viên không được làm.

Tại đây, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đi sâu vào triển khai những nội dung quan trọng, đặc biệt là nói về phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh với những dẫn chứng cụ thể, đồng thời có những liên hệ thực tế để học viên nắm và làm theo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *