Triển khai, quán triệt các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác dân vận

Các đại biểu được nghe bà Huỳnh Thị Thanh Loan, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt, triển khai những điểm mới trong các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; về luân chuyển cán bộ; việc phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Việc nâng cao nhận thức về các văn bản của Đảng có vai trò rất quan trọng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng đề nghị: Sau Hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng cần triển khai ngay các văn bản mới này. Theo chức năng của từng địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng các văn bản cụ thể hóa phù hợp, sát tình hình, chú trọng các giải pháp cụ thể, thiết thực để thực hiện có hiệu quả các nội dung văn bản gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Quan trọng nhất là mở rộng nội dung công khai cho dân biết, lấy góp ý của dân cho cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và để dân giám sát.

Chiều cùng ngày, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, ông Lê Dũng tiếp tục triển khai Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *