Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, BCH Trung ương Đảng khóa XII

Hội nghị triển khai những nội dung, quan điểm mới trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5: Nghị quyết số 10, ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11, ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12, ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Sau Hội nghị, các đại biểu sẽ viết bài thu hoạch cá nhân, nội dung thu hoạch thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng, những điểm mới, những thời cơ, thách thức, mục tiêu, giải pháp. Đặc biệt là kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở địa phương, cơ quan, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân. Để từ đó nâng cao nhận thức và hành động cách mạng.

Trên cơ sở đó, cấp ủy đảng chỉ đạo cụ thể hóa để đưa nghị quyết vào cuộc sống. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của các nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân, tăng cường đấu tranh chống các điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *