Triển khai văn bản quy phạm pháp luật mới

Các đại biểu được nghe giới thiệu những nội dung cơ bản của các luật: Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án năm 2020; Luật Thanh Niên năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều năm 2020; Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.

Ông Trần Hoàng Lộc, Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp, cho biết: “Hội nghị nhằm giúp các đại biểu hiểu rõ nội dung các văn bản luật, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác phối hợp tổ chức truyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản pháp luật tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, để các văn bản pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *