Từ ngày 1/4, thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy Văn phòng Tỉnh ủy

“Đề án này hướng tới mục tiêu làm tinh gọn bộ máy, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết của Trung ương đề ra. Ban Tổ chức Tỉnh ủy cần tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời, chủ trì phối hợp với các ban, đảng điều động công chức, người lao động từ các ban của từng ban, đảng về Văn phòng Tỉnh ủy; hướng dẫn và giải quyết kịp thời các chế độ chính sách có liên quan đến cán bộ, công chức người lao động khi tiến hành sáp nhập theo đề án”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Phạm Bạch Đằng nhấn mạnh. 
Thời gian tổ chức triển khai thực hiện từ ngày 1/4/2019, Đề án sẽ sắp xếp tổ chức bộ máy, Văn phòng Tỉnh ủy chuyển giao hợp nhất bộ phận thực hiện nhiệm vụ quản trị, kế toán tài vụ, lái xe các ban đảng của Tỉnh ủy vào Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung cho các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy. 

Ông Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy Văn phòng Tỉnh ủy.
Sau khi sắp sếp, sẽ giảm 5 văn phòng của các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy và 3 phòng của Văn phòng Tỉnh ủy; giảm 19 chức danh lãnh đạo cấp phòng và 5 chức danh, không tăng thêm bộ máy bên trong. 
Trong năm 2020, giải quyết dứt điểm chính sách đối với công chức và người lao động làm việc tại Văn phòng các ban đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy đảm bảo đúng theo Nghị định 108 và Nghị định 113 của Chính phủ. 
Các Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng các ban, đảng Tỉnh ủy sau khi sắp xếp, không còn giữ chức vụ được bảo lưu phụ cấp chức vụ cho đến hết thời gian bổ nhiệm chức vụ đã giữ. 
Đối với các phòng thuộc Văn phòng Tỉnh ủy được sáp nhập, trước mắt bố trí số lượng cấp phó nhiều hơn so với quy định, sau đó phải sắp xếp tinh giảm số lượng cấp phó theo đúng quy định, thời gian hoàn thành trong năm 2021.
Ông Phạm Bạch Đằng: “Văn phòng Tỉnh ủy cần sớm ban hành quy chế hoạt động, quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể khi sáp nhập theo đề án, chỉ đạo xây dựng quy chế hoạt động riêng của từng bộ phận, tạo thuận lợi khi thực hiện nhiệm vụ trên từng lĩnh vực. Khẩn trương tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài chính và xe công của từng cơ quan khi hợp nhất. Đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Văn phòng Tỉnh ủy và các ban đảng của Tỉnh ủy không bị gián đoạn, xáo trộn, sau khi sắp xếp đảm bảo công tác tham mưu, hoạt động hiệu quả hơn. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị rõ ràng, tinh thông về nghiệp vụ chuyên môn, có năng lực thực tiễn, năng động sáng tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *